Ahmad Elchaar mistet begge beina i et bombeangrep i Syria. Med nye proteser kommer han seg rundt.

FNs Tusenårsmål og funksjonshemmede

30 Sep 2010
Atlas-alliansens innspill til utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vedrørende deltakelse på FNs høynivåmøte om Tusenårsmålene, september 2010, New York.
Inkluderende utdanning. En skoleelev i rullestol.

Utdanning for alle - inkludering av funksjonshemmede

05 Feb 2010
Innspill til statssekretær Ingrid Fiskaa, Utenriksdepartementet, vedrørende Norges deltakelse på 9. høynivåmøte om Education for All, Addis Abeba, Etiopia, februar 2010
En eldre kvinner snakker med en kvinnelig rådgiver om helserelaterte spørsmål

Kvinner med funksjonsnedsettelser

05 Jan 2008
Atlas-alliansens innspill til St. meld. nr. 11 (2007-2008) På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken, januar 2008.