Inkluderende utdanning. En skoleelev i rullestol.

Utdanning for alle - inkludering av funksjonshemmede

05 Feb 2010
Innspill til statssekretær Ingrid Fiskaa, Utenriksdepartementet, vedrørende Norges deltakelse på 9. høynivåmøte om Education for All, Addis Abeba, Etiopia, februar 2010
En eldre kvinner snakker med en kvinnelig rådgiver om helserelaterte spørsmål

Kvinner med funksjonsnedsettelser

05 Jan 2008
Atlas-alliansens innspill til St. meld. nr. 11 (2007-2008) På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken, januar 2008.