Inkluderende utdanning – en skole for alle

09 Feb 2015
Faktaark - Utdanning er et av de viktigste virkemidlene for bekjempelse av fattigdom - Alle barn har rett til utdanning - Nitti prosent av barn med funksjonsnedsettelser i utviklingsland får ikke gå på skole

Inkluderende utdanning

Inkluderende utdanning betyr å gi alle barn like muligheter for utdanning, uavhengig av etnisitet, funksjonsnedsettelse, kjønn etc. Grunnprinsippet er at alle barn kan lære og at utdanningssystemet skal tilpasse seg hvert enkelt barns behov.

 

Hvordan skape en skole for alle?

Bilde av to barn fra NepalHoldningsarbeid; tro og vilje til å skape et inkluderende samfunn på alle nivåer i samfunnet

Utdanning og sosialisering starter allerede ved fødselen; læring er en livslang prosess

Opplæring i inkluderende undervisning for lærere

Fysisk tilrettelegging av skolen og tilgjengelige læremidler
Mobbing og diskriminering tillates ikke.

 

Er ikke inkluderende skole kostbart?

Det er fullt mulig å inkludere funksjonshemmede og andre grupper barn uten store pengebeløp. Holdningsendringer hos lærere, rektorer, medelever og lokalsamfunnet er det aller viktigste.
Har ikke lærere et for stort ansvar allerede? Ressursmangel preger utdanningssystemene i mange utviklingsland. Likevel vil inkluderende tiltak som bedre lysforhold og kursing av lærere i undervisningsmetoder gagne alle elever på skolen.
Vil ikke funksjonshemmede barn kunne bli utsatt for mobbing på inkluderende skoler?
Et utdanningssystem med plass til alle er et viktig steg mot et inkluderende samfunn. Inkluderende skoler gjør det også mulig for barn med funksjonsnedsettelser å fortsette å bo sammen med familien i et lokalsamfunn.

 

Retten til utdanning

FNs Tusenårsmål

Med FNs Tusenårsmål nr. 2 har FN og samtlige medlemsland forpliktet seg til at alle barn skal ha tilgang til grunnutdanning innen 2015.  I følge UNESCO går mindre enn ti prosent av barn med funksjonsnedsettelser i utviklingsland på skole.

 

“Education for All”

Generelle utdanningstiltak når ikke nødvendigvis alle barn. “Education for All” er en global kampanje ledet av UNESCO som jobber for at vi når FNs Tusenårsmål for utdanning. Innenfor denne kampanjen er det satt i gang et spesielt initiativ med mål om inkludering og styrking av funksjonshemmedes utdanningssituasjon.

 

FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

I 2006 ble den aller første konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter vedtatt i FN. Artikkel 24 handler om retten til utdanning. Det innebærer blant annet at statene må fjerne barrierer som hindrer funksjonshemmedes deltakelse og at alle mennesker med funksjonsnedsettelser skal få den støtten de trenger innenfor det generelle utdanningssystemet.

 

Menneskerettighetserklæringen

Retten til utdanning for alle er ikke noe nytt. Helt siden Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt i FN i 1948 har utdanning for alle vært definert som en rett. En rekke juridisk bindende konvensjoner har i ettertid fulgt opp denne retten, blant annet Barnekonvensjonen fra 1989 og Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i 2006.

 

Hvorfor er utdanning viktig?

 • Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet på lik linje med tilgang på vann, mat og husly.
 • Utdanning gir selvtillit og bedrer mulighetene til å utnytte egne ressurser.
 • Utdanning fører til bedre innsikt og styrker muligheten for innflytelse i samfunnet.
 • Utdanning påvirker økonomisk vekst.
 • Utdanning styrker familiens muligheter til bedre helse, ernæring og oppvekstvilkår for barna.
 • Utdanning er et av de mest effektive virkemidlene mot HIV/AIDS og andre sykdommer.

 

Utfordringer i Sør

Utfordringene med å etablere en inkluderende skole i land i Sør varierer selvsagt mellom land og mellom regioner, men noen hovedtrekk finnes:

 • Holdninger til funksjonshemmede
 • Mangel på kunnskap og erfaring for å gjøre utdanning tilgjengelig
 • Utdanning for jenter ikke prioritert
 • Tilgang til utdanning for funksjonshemmede barn er ikke prioritert
 • Mangel på transport til skolen for barn med funksjonsnedsettelser
 • Foreldre vegrer seg for å ta med barn med funksjonsnedsettelser ut i offentligheten
 • Mangel på utdanningsekspertise i lokalmiljøet
 • Lokalsamfunnet er ofte fattig og har lite ekstra tid eller ressurser
 • Ikke god nok finansiering fra myndighetene.

 

Sitater:

“Jeg ønsket nesten at barnet mitt skulle dø, så hun fikk slippe. Nå går hun på skolen og lærer ting hver dag. Nå ser jeg at hun har et verdifullt liv.”
Far til multifunksjonshemmet datter

“For meg var det en selvfølge at sønnen min hadde rett til utdanning, men læreren sendte han hjem og sa det ble for vanskelig.”
Mor til utviklingshemmet gutt

“Før trodde jeg ikke at barn med funksjonsnedsettelser kunne ha nytte av vanlig skole. Nå ser jeg at jeg tok feil”
Lærer på en inkluderende skole

 

Holdninger har mye å si

Bilde av Husna sammen med mor og lillebrorPå Kawe barneskole, i hovedstaden Dar Es Saalam i Tanzania, går Husna (7) i første klasse. Skolen er av de første skolene i landet som inkluderer barn med funksjonsnedsettelser i vanlige klasser.

Husna bruker rullestol, men ramper mellom alle klasserom og kontorer gjør at hun enkelt kan bevege seg mellom rommene. Skolen har også laget et tilpasset toalett som gjøre det lettere for flere av barna. Lillesøster hjelper Husna med å komme seg til skolen hver dag.

Moren til Husna er lettet over at datteren får gå på skole. Det er nemlig ingen selvfølge. Under ti prosent av barn med funksjonsnedsettelser har tilgang til skole i Tanzania.

Det er ikke bare tilgjengelige lokaler og tilpasset undervisning som skal til for å få flere funksjonshemmede barn inn i skolen. Det er vel så mye et spørsmål om holdninger. Holdninger hos utdanningsmyndigheter, lærere - og også foreldrene selv.
Gode rollemodeller, informasjon og oppsøkende virksomhet må til for at
foreldre, og samfunnet generelt, skal få vite om mulighetene utdanning kan gi hvert enkelt barn. Dette vil igjen kunne føre til at man ser på alle barn som en ressurs for familien og samfunnet. Ikke minst, vil man se at barna har både nytte og glede av å gå på skole.

Rektor på Kawe barneskole går aktivt ut i lokalsamfunnet for å snakke med foreldre og fortelle om deres barns muligheter på skolen. Det var slik Husnas mor fikk høre om inkluderende skole.

 

Atlas-alliansen

Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner av funksjonshemmede i Norge som er involvert i internasjonalt bistandsarbeid. Vi bruker egne erfaringer og kompetanse både i kampen mot tuberkulose og for å bedre funksjonshemmedes levekår i fattige land.

Dette faktaarket er gratis. Henvend deg til Atlas-alliansen om du ønsker en papirutgave eller last ned en pdf-versjon av faktaarket på denne siden.

Faktaarket er utarbeidet med støtte fra Norad.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =