Atlas-alliansens prinsipper for forebygging og håndtering av korrupsjon

16 Mar 2015
Se også
Atlas-alliansens varslingsrutiner av ulovlige eller kritikkverdige forhold

Atlas-alliansen praktiserer nulltoleranse for korrupsjon. Dette inkluderer også brudd på Atlas-alliansens etiske retningslinjer og alle former for økonomisk mislighold. Effektiv, varig og bærekraftig kamp mot korrupsjon er en prosess over tid. Atlas-alliansen ønsker å være en pådriver og diskusjonspartner i alle ledd i dette arbeidet. Vi ønsker å bruke antikorrupsjonsarbeidet for å styrke både egen organisasjon og partnerorganisasjonene, og ser arbeidet mot korrupsjon som del av et helhetlig arbeid for å fremme god organisasjonskultur, økonomistyring og lederskap.

Atlas-alliansens antikorrupsjonsarbeid omhandler og vektlegger prinsipp, forebygging og håndtering.

Begrepet korrupsjon

Atlas-alliansen er medlem av Bistandstorgets antikorrupsjonsgruppe som benytter seg av Verdensbankens definisjon: Korrupsjon er misbruk av offentlig makt til egen fordel. Korrupsjon finnes på alle nivåer.

Bistandstorgets antikorrupsjonsgruppe sier dessuten:
«Korrupsjon er et hinder for utvikling. Det innebærer maktmisbruk og hindrer effektiv bruk av nasjonale ressurser, hemmer økonomisk vekst og bidrar til en urettferdig ressursfordeling i samfunnet.

Denne er tett knyttet opp til Utenriksdepartementets egen beskrivelse.

Felles innsats mot korrupsjon må bygges på en felles forståelse av hva begrepet omfatter i de ulike land og kulturer vi arbeider. Det er nødvendig med en bred definisjon av fenomenet for ikke å ignorere viktige sider av det.

Med korrupsjon forstår vi derfor: Bestikkelser, underslag, tyveri, bedrageri, utpressing, misbruk av offentlige eller andre eiers midler og favoritisme / nepotisme og misbruk av makt for egen vinning. Begrepet dekker enhver samhandling mellom frivillige eller offentlige aktører, som på en illegitim eller uærlig måte gjør slike aktørers goder om til private fordeler (jfr Norads definisjon [1]).

Atlas-alliansen vektlegger at dette ikke bare handler om økonomisk mislighold, men også seksuell trakassering og andre former for maktmisbruk.

Atlas-alliansen forutsetter at alle partnere og andre aktører som mottar prosjektmidler gjennom Atlas-alliansen enten direkte eller via mellomledd har en konsekvent praksis som ikke tillater noen form for korrupsjon. Atlas-alliansen ønsker å være en aktiv forkjemper for at organisasjoner som mottar midler overholder rapporteringsplikten og forvalter de tildelte midler i henhold til gjeldene avtaler og regelverk.

Tiltak ved mistanke om korrupsjon

Ved mistanke om korrupsjon eller misbruk av midler krever Atlas-alliansen:

 1. Umiddelbar varsling om forholdet: Fra lokal mottakerpart (enten via individ eller organisasjon) til norsk organisasjon, og umiddelbart videre til daglig leder og leder av programteam i Atlas-alliansen. Atlas-alliansen skal rapportere saker om mistanke om korrupsjon videre til donor. For anonym varsling, se her
 2. En skriftlig rapport fra berørt norsk organisasjon og partnerorganisasjon som redegjør for mistanken / situasjonen
  Iverksettelse av konkrete tiltak:

  • Innstille (stoppe) overføring av midler til mottaker og sette berørt prosjekt/program på vent inntil saken er gjort rede for
  • Foreta gjennomgang av økonomiske, administrative og ledelsesrutiner hos den mistenkte/varslede part og vurdere hvorvidt det må gjøres endringer for å redusere faren for nye misligheter.
 3. Dokumentasjon av forholdet kreves, samt dokumentasjon på hvorvidt norske midler er misbrukt eller ikke. Dokumentasjonen må skaffes av den berørte part, eventuelt ved hjelp av partner

Ved bekreftet korrupsjon:

 1. Bekreftet korrupsjon skal politianmeldes i det land misligholdet har foregått.
 2. Misbrukte midler skal betales tilbake til Atlas-alliansen som deretter betaler disse tilbake til donor.
 3. Dersom partnersamarbeidet fortsetter skal partners følges opp med tiltak som reduserer risikoen for at lignende kan skje igjen.

Bygge bevissthet, holdninger og kunnskap

Det er av avgjørende betydning at det skapes åpenhet om alliansens holdning til korrupsjon. Retningslinjer er viktig i denne kampen, men de må kombineres ved å fremme etisk adferd og synlige holdninger hos ledelsen. De ansatte må få kurs, opplæring og gjennomganger fra Atlas-alliansen i hvilke etiske retningslinjer og antikorrupsjonsarbeid man har. Fokus må være rettet på å forebygge, jfr under.

Det er viktig at den enkelte ansatte og leder er i stand til å tolke situasjoner og finne gode løsninger. Dette krever at den enkelte har kunnskap og ferdigheter til å forstå situasjoner og evner å ivareta organisasjonens policy på en profesjonell måte.

Overvåking og kontrollsystemer

God og streng finansiell og økonomisk styring er en forutsetning for å lykkes i kampen mot korrupsjon. Imidlertid kan en vellykket strategi sjelden bygges på kontroll og sanksjoner alene. Prinsippet om mottakeransvar er basert på tillit, og på at mottaker gjør sitt beste for å gjennomføre sine prosjekter og programmer i tråd med planer, avtaler og gjeldende regelverk.

Giverkontrollen må derfor balansere mellom effektivitet, lokalt eierskap og tilstrekkelig kontroll. Vellykket praksis avhenger av at ansatte og ledelsen kan analysere situasjoner i lys av et regelverk, organisasjonens holdninger og krav fra omgivelsene. Det må være et mangfold av virkemidler, med balanse mellom kontroll, sanksjoner, opplæring og dialog. Åpenhet og innsyn er et viktig virkemiddel.

Åpenhet og innsyn gjelder både ved planlegging og gjennomføring av prosjekt og program. Det forutsettes at både økonomimedarbeidere og faglig ansvarlige for prosjekter og program har et våkent øye for mulig misbruk av midler ved budsjettering og regnskapsrapportering. Ved prosjektbesøk skal økonomistyring og antikorrupsjonstiltak drøftes, og det forventes at organisasjonene som mottar Atlasmidler har en årlig gjennomgang av administrative rutiner og av økonomiforvaltningen ifm prosjektbesøk, (jfr vedlagte Financial tools and Manual). Ved en slik gjennomgang bør også stikkprøver av kostnader og bilag inngå. Møte med stedlig revisor skal gjennomføres en gang pr år.

Krav og retningslinjer
 • Nulltoleranse betyr nulltoleranse. Dette betyr at små beløp også må undersøkes og varsles.
 • Berørt part og/eller organisasjon må varsle Atlas-alliansen umiddlebart og allerede ved mistanke (selv om mistanken ikke er bekreftet). Atlas-alliansen varsler donor.
 • Før vi vet om det gjelder norske midler/Norad midler karakteriserer vi varselet som et forvarsel. Norads varslingsskjema benyttes (av Atlas sekretariatet).
 • Det blir opprettet en sak dersom det bekreftes at det dreier seg om mislighold av norske midler. Da blir også UD informert.
 • Frys av utbetalinger til prosjektet det gjelder inntil saken er oppklart og nødvendige kontrolltiltak er iverksatt.
 • Beløpet det dreier seg om må dokumenteres og tilbakebetales donor (Norad, Utenriksdepartmentet, Operasjon Dagsverk).
 • Dersom man forsøker å dekke til korrupsjon og økonomisk mislighold risikerer man å måtte betale tilbake totalbevilgning til prosjektet, ikke bare midlene som er bekreftet misligholdt.
 • Ingen sak publiseres offentlig før den er avsluttet.Det er et krav til norske sivilsamfunnsaktører om å publisere informasjon om avsluttede saker på egne nettsider. Dette kravet gjelder både Atlas-alliansen samt Atlas-alliansens norske partnerorganisasjon.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + twenty =