Atlas-alliansens varslingsrutiner av ulovlige eller kritikkverdige forhold

13 Feb 2018
Se også
Atlas-alliansens prinsipper for forebygging og håndtering av korrupsjon

Varsling er en måte å rapportere adferd som kan være uetisk, ulovlig, ressurssløsende eller som er i strid med Atlas-alliansens regelverk. Det tillates ikke sanksjoner eller represalier mot dem som rapporterer mistanker om illegale eller uetiske atferd. Det er viktig at slike forhold avdekkes raskt og at organisasjonen har kanaler og rutiner for varsling. Alle forhold som blir varslet vil bli behandlet konfidensielt. Den som varsler har rett til å være anonym, men det vil gjøre undersøkelse og utredning av forholdene enklere hvis vedkommende oppgir navn og kontaktinformasjon. Identiteten til varsleren vil bli holdt konfidensielt.

Ved anonym varsling kan følgende link benyttes direkte til varslingsteamet i Norad:

http://www.norad.no/no/aktuelt/varslingstjeneste

Varslingsteamet kan kontaktes via:

Varslingstelefonen: 951 88 619
E-post: varsling@norad.no

Norad har i tillegg opprettet en ekstern varslingskanal som gjør det mulig å være anonym overfor Norad. Denne betjenes av advokatfirmaet Wiersholm AS. Du velger selv om din identitet skal være kjent for Wiersholm. Du kan også velge full anonymitet gjennom denne kanalen, da det er mulig å oversende eventuell dokumentasjon anonymt gjennom Wiersholms varslerskjema.

Ved mistanke om ulovlige, uetiske eller kritikkverdige forhold kan det varsles via en av disse kanalene som alle er betjent av Wiersholm:

Varsel pr. post: Skal merkes ”Konfidensielt varsel” og sendes til:

Wiersholm v/avdeling for Granskning og Compliance, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo, Norway

 

Det kan alternativt varsles pr. telefon, e-mail eller post til daglig leder og bistandsfaglig ansvarlig i Atlas-alliansen uavhengig om mistanken er bekreftet eller ikke.

En varsler som ikke velger å være anonym, skal hvis mulig få en bekreftelse på at varslingen er mottatt. Atlas-alliansen vil vurdere sakene og varsle videre til Norad eller gjeldende donor. Alliansen vil sørge for å rådføre seg med blant annet Norads varslingsteam i saker av vanskelig karakter.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + fourteen =