Internasjonalt rettighetsarbeid

16 Dec 2014

Alt som skjer globalt, enten det er fattigdomsstrategier, klimaendringer, våpenhandel, korrupsjon eller gjeld, påvirker også funksjonshemmede.

For å påvirke de store beslutningene som tas i FN og på andre viktige arenaer, er det nyttig å jobbe sammen med andre i et globalt fellesskap. Atlas-alliansen er derfor engasjert i globale nettverk som  arbeider for å påvirke FN.

Et eksempel på et slikt nettverk er International Disability and Development Consortium (IDDC). Her arbeider vi for å inkludere funksjonshemmedes rettigheter i de nye utviklings- og bærekraftsmålene (Post 2015).

Vi samarbeider også med andre funksjonshemmede i de nordiske landene, slik at vi sammen kan påvirke nordisk utviklingspolitikk.

 

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD)

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter 3. juni 2013

UN Enable: FNs samleside om funksjonshemmedes rettigheter
På disse sidene finner du oversikt over signeringer og ratifiseringer, informasjon om statspartsmøter, selve konvensjonsteksten (inkludert lettleste versjoner) m.m.

FN-konvensjonen for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) er grunnlaget for alt arbeidet til Atlas-alliansen. CRPD ble vedtatt i FN i 2008, og Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. CRPD presiserer funksjonshemmedes rett til deltakelse i samfunnet, både i sosialt og i politisk liv. Videre bekrefter CRPD retten til medbestemmelse på alle områder som har betydning for den enkelte samt tilgang på tjenester på lik linje med andre innbyggere basert på ikke-diskriminering.

I mange land er det langt mellom konvensjonens standarder og hverdagslivets realiteter.  Verdens Helseorganisasjon har dokumentert at forskjellene mellom situasjonen for funksjonshemmede i rike og fattige land er store. I mange land opplever funksjonshemmede alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Til tross for at 151 land har ratifisert CRPD, er det ikke uvanlig at funksjonshemmede barn ikke registreres ved fødsel, nektes utdanning, får ikke helsetjenester eller rehabiliteringstjenester. Mange får ikke delta i sosiale eller kulturelle aktiviteter. I et land som Tanzania opplever mennesker med albinisme regelrett forfølgelse.

I flere land holdes funksjonshemmede innesperret på institusjoner under torturlignende forhold. Videre er vold mot funksjonshemmede kvinner et alvorlig og omfattende problem og overgrep av funksjonshemmede barn problem som begynner å få internasjonal oppmerksomhet. Disse eksemplene sier litt om hvordan funksjonshemmedes rettigheter daglig krenkes rundt om i verden.

Funksjonshemmede skal også ha både rett og mulighet til å delta i det politiske og offentlige liv. Dette betyr mer enn en mulighet til å stemme ved valg, men også å kunne stille til valg, få tilgang på tilgjengelig informasjon, kunne få fysisk tilgang til valglokaler, kunne benytte seg av assistent for å nevne noe. Eksempler på dette kan være valginformasjon og materiell i punktskrift, døvetolking og at fysisk adkomst er mulig for rullestolbrukere.

Holdninger til funksjonshemmede påvirker også politisk deltakelse, og opplæring av myndigheter og statsansatte, for eksempel valgfunksjonsærer, kan bidra til at de politiske og sivile rettighetene sikres.

Frem til nylig har funksjonshemmedes rettigheter ikke vært ansett som en del av menneskerettighetsarbeidet. Internasjonalt samarbeid er en viktig strategi for å bekjempe rettighetsbrudd som begås mot funksjonshemmede, spesielt i utviklingsland. Dette er ansett som så essensielt at dette er nedfelt i en egen artikkel i CRPD om internasjonalt samarbeid (Artikkel 32).

Atlas-alliansen arbeider derfor for at funksjonshemmedes rettigheter må bli en naturlig del av norsk utviklingspolitikk. Dette betyr at vi arbeider for å påvirke norsk utviklings- og utenrikspolitikk slik at funksjonshemmedes rettigheter blir ivaretatt.

 

FN resolusjon for å bekjempe vold mot kvinner

I juni 2011 vedtok FNs Menneskerettighetsråd en resolusjon for å eliminere alle former for vold mot kvinner.

FN-resolusjonen slår fast at menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet skal være en prioritert sak i Menneskerettighetsrådet. Den uttrykker en bekymring over diskriminering av kvinner og jenter og hvordan denne gjør de mer sårbare for å kunne beskytte seg selv mot vold. Resolusjonen ble fremstilt av Sør Afrika, hvor Norge var en av 39 andre forslagsstillere.

Resolusjonen anmoder også om å gjennomføre en studie basert på vold mot kvinner, jenter og funksjonshemmede, som skal presenteres for Menneskerettighetsrådet i mars 2012.

Les FN-resolusjonen her:
UN HRC 18 Resolution on Violence Against Women & Due Diligence in Protection

Her finner du en oversikt for hvor du kan finne mer informasjon om kvinner i Sør:

Regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet

Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

UN Women – FNs organ for kvinner

UN Enable – Faktasider om kvinner med funksjonsnedsettelser

UNION – Faktasider om kvinner og tuberkulose

Gender Links – kvinner og media

 

Artikler, innspill, lenker og andre publikasjoner knyttet til Internasjonalt rettighetsarbeid

Financing inclusive education-innspill 4 juli 2016

Statspartsmøte CRPD 2016 – Rapport

Faktaark: FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Lenke til FN-konvensjonen

Norge ratifiserte FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter 3. juni 2013

Statspartsmøte om konvensjonen 2013: Lenke til FNs sider om funksjonshemning med detaljert informasjon om møtet

Norges innlegg i FN ved ratifisering av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter 3. juni 2013: Norges innlegg i FN

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − one =