Tall og fakta

22 Jul 2014

Minst to millioner mennesker er nådd gjennom Atlas-alliansens arbeid i perioden 2010 til 2013. De har fått tilgang til helsetjenester, rehabilitering og utdanning, de har fått støtte til å bli økonomisk selvstendige, og de har fått tilgang til kunnskap og kapasitetsutvikling.

Landrapportene rapporterer at rundt 14 millioner mennesker har indirekte nytt godt av alliansens utviklingsprosjekter.

119 inkluderende skoler på Zanzibar har gitt plass til 5000 barn med funksjonshemninger.

40 døvblinde barn og unge får utdanning og trening i Malawi.

21 500 barn med hydrocefalus og spina bifida får hjelp gjennom våre programmer som er målrettet mot tidlig innsats, behandling og rehabilitering. Tallet er mer enn doblet siden 2009 – bare i 2013 ble 3000 barn identifisert og behandlet.

Flere enn 670 000 pasienter med øyesykdommer har fått behandling. 65 000 av disse ble operert.

1000 helsearbeidere har fått opplæring i behandling av øyesykdommer.

Rundt 350 000 mennesker med tuberkulose har fått behandling

I Uganda har flere enn 12 000 funksjonshemmede deltatt i et program for økonomisk utvikling, som har gitt dem inntekter og økt selvrespekt.

6 559 har nytt godt av støtte til jordbruksprosjekter i Uganda.

DAZ i Zambia, søsterorganisasjonen til Diabetesforbundet i Norge, har økt sitt medlemstall fra 750 i 2010 til mer enn 1500 medlemmer i 2013.

I Kina har 54 000 personer fått opplæring til å bli funksjonærer for tjenester for funksjonshemmede  eller de blir rehabiliterings- og helsearbeidere i lokalsamfunn.  Rundt 600 000 mennesker er nådd gjennom disse tjenestene.

FEDOMA, paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Malawi, representerer nå ni forskjellige organisasjoner av funksjonshemmede, med et samlet medlemstall på 140 000. 

 

Fakta om funksjonshemning

Blessings Mwamatandala er fire år. Rett etter at moren fødte blødde han fra øynene. Dette stoppet etter en uke. Hodet var mykt på midten. Han er veldig myk og kan strekke bena langt ut. Han begynte å gå da han var to og et halvt år. Da startet han også å vise at han reagerer på lyder o.l. Han oppfører seg rart av og til. For eksempel kan han starte å rope til noen uten grunn. Han går ikke på skolen. Morens navn er Mathilda Mwamatandala og bestemoren heter Kephous Nechele.
Blessings Mwamatandala er fire år. Rett etter at moren fødte blødde han fra øynene. Dette stoppet etter en uke. Hodet var mykt på midten. Han er veldig myk og kan strekke bena langt ut. Han begynte å gå da han var to og et halvt år. Da startet han også å vise at han reagerer på lyder o.l. Han oppfører seg rart av og til. For eksempel kan han starte å rope til noen uten grunn. Han går ikke på skolen. Morens navn er Mathilda Mwamatandala og bestemoren heter Kephous Nechele.

Det er over en milliard funksjonshemmede i verden (15 prosent av befolkningen).

110-190 millioner funksjonshemmede opplever store vanskeligheter i sin hverdag.

Antallet funksjonshemmede øker grunnet økt levealder, kroniske sykdommer, krig og konflikt m.m.

De aller fleste funksjonshemmede bor i land med utstrakt fattigdom.

Funksjonshemmede har dårligere levekår enn de som ikke er funksjonshemmede: Dårligere ernæring, dårligere boforhold, mangel på tilgang til vann og sanitær.

Over 90 prosent funksjonshemmede barn i utviklingsland går ikke på skole.

De aller fleste funksjonshemmede i verden mangler tilgang til helse- og rehabiliteringstjenester.

Komplikasjoner under graviditet og fødsler er hovedårsaken til dødsfall, sykdom og funksjonshemninger for kvinner i reproduktiv alder i utviklingsland.

 

World Report on Disabilities 2011

Verdensbanken og Verdens Helseorganisasjon lansert i 2011 den aller første “World Report on Disabilities”. Med denne rapporten ble antall funksjonshemmede i verden oppjustert fra 650 millioner til en milliard mennesker i verden – det er 15 prosent av verdens befolkning.

Last ned rapporten i sin helhet fra WHOs hjemmesider: www.who.int

 

Funksjonshemmede kvinner i sør

Her finner du en oversikt for hvor du kan finne mer informasjon om kvinner i Sør.

Vold mot funksjonshemmede kvinner

Et alarmerende antall kvinner med nedsatt funksjonsevne utsettes for vold.

Et alarmerende antall kvinner med nedsatt funksjonsevne utsettes for vold. Lovene om vold mot kvinner tar imidlertid ikke tilstrekkelig hensyn til særegenhetene ved disse saker.

Les artikkel om vold mot funksjonshemmede kvinner på Fokus – Forum for kvinner og utvikling sine nettsider.

 

Lenker og mer informasjon om kvinner i sør

UN Enable – Faktasider om kvinner med funksjonsnedsettelser

Regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet

Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

UN Woman – FNs organ for kvinner

FNs Tusenårsmål 3 – Styrke kvinner

WHO: Women and TB

Gender Links – kvinner og media

 

Lenker og mer informasjon

Her er en oversikt over faktaark, rapporter og noen av de viktigste nettstedene hvor du finner informasjon om funksjonshemmede i Sør.

Faktaark

Kvinner i Sør – funksjonsnedsettelser, helse og tuberkulose

Multilaterale institusjoner

UN Enable
FNs fokus på funksjonshemning. Blant annet løpende oppdatert informasjon om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

WHO – Disability
Verdens helseorganisasjons temasider om funksjonshemming.

UNESCO – Education For All
UNESCOs sider om inkluderende utdanning og Education For All.

World Bank – Disability
Verdensbankens temasider om funksjonshemming.

Millennium Campaign
Den internasjonale tusenårsmålskampanjen.

 

Internasjonale organisasjoner / nettverk av og for funksjonshemmede

Organisasjoner i Atlas-alliansen
Norske funksjonshemmedes organisasjoner som driver internasjonalt bistandsarbeid.

International Disability and Development Consortium
IDDC er en sammenslutning av 16 internasjonale frivillige organisasjoner som støtter funksjonshemmede og bistandsarbeid i mer enn 100 land.

Rehabilitation International
Globalt nettverk for påvirkning og implementering av rettigheter, inkludering og rehabilitering av mennesker med funksjonshemming.

Enabling Education Network – EENET
EENET tilbyr informasjon og tilgang til ekspertise og erfaring på praktisering av inkluderende undervisning over hele verden.

Mobility International
Styrker og støtter mennesker med funksjonshemming over hele verden til å oppnå sine menneskerettigheter gjennom internasjonal utveksling og internasjonal utvikling.

Handicap International
Handicap International Federation is an international organisation specialised in the field of disability.

CBM
CBM is an international Christian development organisation, committed to improving the quality of life of people with disabilities in low income regions of the world.

Source: Disability, inclusion and development
Internasjonalt informasjonssenter med informasjon om helse og funksjonshemming. Egne ressurssider på temaet funksjonshemming, inkludering og utvikling.

Mennesker med funksjonsnedsettelser og FNs Tusenårsmål
Nettsiden er opprettet av IDDC og ser på FNs Tusenårsmål i forhold til hvordan de når mennesker med funksjonsnedsettelser.

 

Forskning og rapporter

World Report on Disability 2011
For første gang er det laget en World Report på funksjonshemning. Et samarbeid mellom WHO og Verdensbanken.

SINTEF Technology and society
Forskning på blant annet tilgang til helse- og sosialtjenester for funksjonshemmede i utviklingsland. Har gjennomført levekårsundersøkelser blant funksjonshemmede i en rekke land i sørlige Afrika.

Water and Sanitation for Disabled
Water, Engineering and Development Centre (WEDC) ved Loughborough University i England. WEDC driver blant annet forskning spesielt rettet mot funksjonshemmede.

Evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities
Norad-rapport om norsk bistand til funksjonshemmede fra 2000-2010 (2012)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − sixteen =