Kvinner og helse

11 Feb 2015

I land hvor kvinner er utsatt for utstrakt diskriminering, opplever kvinner større hindringer mot å oppnå effektiv helsehjelp enn menn.

Kulturelle barrierer for kvinners bevegelighet, oppfatninger av skam, manglende selvbestemmelse og økonomisk avhengighet er årsaker som begrenser kvinners tilgang til helsetjenester.

 

Kvinner og tuberkulose

FNs Tusenårsmål nr. 6 skal stoppe spredningen av hiv/aids, tuberkulose og malaria. I følge Verdens Helseorganisasjon er tuberkulose den infeksjonssykdommen som tar livet av flest kvinner i fruktbar alder i den fattige delen av verden.

Over 900 millioner kvinner er ifølge den internasjonale Tuberkuloseunionen smittet av tuberkulose, og det antas at 2,5 millioner kvinner utvikler sykdommen hvert år og at over 1 million kvinner dør som følge av tuberkulose.

I tillegg bindes kvinnene ofte opp i omsorgsoppgaver for familiemedlemmer med sykdommen. Blir en mor syk av tuberkulose, rammes hele husholdet. Kvinner med smittsom tuberkulose smitter ofte familien, fordi de går lenge med sykdommen før de blir diagnostisert og kommer til behandling. I noen kulturer er også sykdommen så stigmatisert at til tross for at kvinner blir sikret nødvendig behandling og helbredelse, risikerer de like fullt tap av sosial status for resten av livet.

Lenke til faktaark om kvinner og tuberkulose (WHO)

 

Fattigdom og hiv

Tuberkulose er en fattigdomsrelatert sykdom, hvor dårlig ernæring, boligforhold samt begrenset tilgang til helsetjenester er faktorer som fører til at smittede utvikler sykdommen. Særlig i det sørlige Afrika er den tette koblingen tuberkulose og hiv/aids merkbar for kvinner. Det er dokumentert at så mange som 80 prosent av alle kvinner som er syke av tuberkulose også har hiv-viruset i kroppen.

 

Hiv / aids

I Afrika sør for Sahara utgjør kvinner opp mot 60 prosent av hiv-smittede. Kvinner er sterkest utsatt for hiv-smitte fordi de i mannsdominerte samfunn ofte har liten kontroll over egen seksualitet. Hiv-smitten gjør i sin tur kvinnene mye mer utsatt for å bli smittet og syk av tuberkulose.

 

Vold mot kvinner

Vold mot kvinner utgjør en stor trussel mot kvinners helse. I følge FNs kvinneorganisasjon UNIFEM, har en av tre kvinner i verden blitt slått, voldtatt eller vært utsatt for overgrep. For kvinner i alderen 15-44 år er vold en av hovedårsakene til død og funksjonsnedsettelser.

 

Tusenårsmål 5 – bedre mødrehelse

Hvert minutt dør en kvinne mens hun føder et eller annet sted i verden. 90 prosent av dødsfallene forekommer i fattige land. For hver gravide kvinne som dør, er det 30 andre som får varige lidelser som kan føre til livslang smerte, uførhet og utstøting fra samfunnet.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 2 =