Gi funksjonshemmede sjansen

20 May 2015
Regjeringen er opptatt av at næringsutvikling får en større plass i utviklingsarbeidet. Dette støtter Atlas-alliansen opp om: Privat initiativ og jobbskaping er helt nødvendig for utvikling. Altas-organisasjonenes utviklingsarbeid for funksjonshemmede har jobbskaping og selvstendighet som en hovedpilar for sin virksomhet Innlegg av Morten Eriksen, daglig leder Atlas-alliansen, publisert i Vårt land 20. mai 2015

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om næringsutvikling i utviklingsarbeidet før sommerferien. Vi tar det for gitt at næringsmeldingen er tydelig på Norges menneskerettslige forpliktelser, inkludert konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, som Norge ratifiserte i 2013. I korthet betyr dette at: All diskriminering i arbeidslivet på grunn av nedsatt funksjonsevne strider mot konvensjonen. Men dette er ikke nok. I konvensjonen ligger det også en forpliktelse til å fremme ansettelse av mennesker med nedsatt funksjonsevne i privat sektor.

All næringsutvikling som er støttet av norske midler må derfor fremme tiltak for å inkludere funksjonshemmede.

Funksjonshemmet og fattig

Arbeidsledighet gir fattigdom, det vet vi også fra Norge, men i fattige land er dette en grunnregel som funksjonshemmede kjenner så alt for godt. Får en hovedforsørger en skade som gjør at han eller hun mister sitt arbeid, er det rask nedoverbakke for hele husstanden. Verdensbanken har regnet ut at Bangladesh taper 891 millioner USD per år på at funksjonshemmede i landet holdes utenfor arbeidsmarkedet. De taper ytterligere USD 234 millioner per år på omsorgspersoner som ikke kan jobbe fordi de må passe på familiemedlemmer. Dette viser en fersk rapport fra bistandsorganisa-sjonen CBM, The Economic Costs of Exclusion and Gains of Inclusion of People with Disabilities.

Motsatt er mulighetene for økonomisk fremgang stor hvis funksjonshemmede får anledning til å jobbe og tjene penger. Dette gagner den enkelte og familien, lokalsamfunnet og i siste ende landets brutto nasjonalprodukt. Større inntekter gir større konsum, som gir velstandsøkning også for andre som selger varer og tjenester.

Mål og middel

Regjeringen har vist flere ganger at menneskerettighetene både skal være et mål og et middel i utenriks- og utviklingspolitikken. De krever bl.a. av næringslivet at deres ansvar er bredere enn å følge lover og regler (Muligheter for alle, st.m. 10 2014-2015), og selskapene skal erklære at de respekterer menneskerettighetene, inkludert rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Den bebudede stortingsmeldingen må derfor som et minimum reflektere at:
Norges utviklingssamarbeid fremmer utvikling for alle, og bidra til ikke-diskriminering og inkludering i alle sammenhenger;
Meldingen bør legge til grunn at næringslivsinitiativ som skal motta norsk støtte må inkludere strategier eller handlingsplaner som fremmer inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne (ref artikkel 27, h i konvensjonen). Dette kan være positiv særbehandling og andre stimuleringstiltak;
Meldingen bør videre omtale ILO sitt initiativ «ILO Global Business & Development Network», opprettet i 2010. 39 multinasjonale selskaper er med, sammen med 19 arbeidstakerorganisasjoner og 11 funksjonshemmedes organisasjoner. Nettverket bidrar til at bedrifter og arbeidsplasser får på plass og implementerer strategier og handlingsplaner for inkludering av funksjonshemmede. Av de mer kjente bedriftene som er med, kan nevnes Accenture, Addecco, IBM, Volvo – samt norske Telenor. Andre bedrifter har definitivt noe å lære av dette nettverket.
Regjeringen har vist stor vilje til å sette en inkluderende skole på dagsordenen i utviklingspolitikken, noe som er avgjørende for funksjonshemmedes utviklingsmuligheter. Sammen med bedre jobbskapingsmuligheter, vil dette gi funksjonshemmede i fattige land de nødvendige verktøyene for å komme ut av fattigdom og isolasjon og bli aktive bidragsytere i samfunnet.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − two =