Antikorrupsjonsrapport fra Atlas-alliansen 2013

06 Mar 2014
«Korrupsjon er et hinder for utvikling. Det innebærer maktmisbruk og hindrer effektiv bruk av nasjonale ressurser, hemmer økonomisk vekst og bidrar til en urettferdig ressursfordeling i samfunnet. En utbredt og anerkjent definisjon av korrupsjon er den som brukes av blant annet verdensbanken; korrupsjon er misbruk av offentlig makt til egen fordel. Korrupsjon finnes på alle nivåer»

I et prosjekt i Usbekistan ble det avdekket overfakturering av tilsvarende NOK 55 505,-. De mistenkte arbeider ikke lenger i partnerorganisasjonen. Midlene er tilbakebetalt, og det er satt i verk økt kontroll og risikodempende tiltak. I et prosjekt i Zambia ble det avslørt underslag av tilsvarende NOK 15 516,-. Vedkommende som gjennomførte underslaget har tilstått og arbeider ikke lenger i organisasjonen. Midlene er tilbakebetalt og det er iverksatt økt internkontroll. Underslaget ble oppdaget av ordinær regnskapsmessig ettersyn.

Om Atlas-alliansens antikorrupsjonsrutiner

«Korrupsjon er et hinder for utvikling. Det innebærer maktmisbruk og hindrer effektiv bruk av nasjonale ressurser, hemmer økonomisk vekst og bidrar til en urettferdig ressursfordeling i samfunnet. En utbredt og anerkjent definisjon av korrupsjon er den som brukes av blant annet verdensbanken; korrupsjon er misbruk av offentlig makt til egen fordel. Korrupsjon finnes på alle nivåer» (Bistandstorgets antikorrupsjonsgruppe).

«Korrupsjon er enhver transaksjon mellom offentlige og private aktører der offentlige goder ulovlig omgjøres til private fordeler.» (Norad)

Krav og retningslinjer

 • Nulltoleranse betyr nulltoleranse. Dette betyr at små beløp også må undersøkes og varsles.
 • Vi må varsle tidlig og allerede ved mistanke (selv om mistanken ikke er bekreftet)
 • Før vi vet om det gjelder norske midler/Norad midler karakteriserer vi varselet som et forvarsel.     Norads varslingsskjema benyttes (av Atlas sekretariatet)
 • Det blir opprettet en sak dersom det bekreftes at det dreier seg om mislighold av norske midler, da blir også UD informert.
 • Frys av utbetalinger til prosjektet det gjelder inntil saken er oppklart og nødvendige grep er tatt.
 • Beløpet det dreier seg om må dokumenteres og tilbakebetales Norad.
 • Dersom man forsøker å dekke til korrupsjon og økonomisk mislighold risikerer man å måtte betale tilbake totalbevilgning til prosjektet, ikke bare midlene som er bekreftet misligholdt. (Innskjerping av rutiner)
 • Ingen saker publiseres før de eventuelt er avsluttet
 • Krav til norske sivilsamfunnsaktører om å også publisere informasjon om avsluttede saker på egne nettsider.

Atlas-alliansens varslingsrutiner

 • Det skal varsles via mail og/eller telefon til daglig leder og bistandsfaglig ansvarlig ved mistanke (uavhengig av om mistankene er bekreftet eller ikke) om korrupsjon, mislighold eller avtalebrudd av noe slag (I tillegg til økonomiske forhold vil også maktmisbruk, seksuell trakassering e.l. inngå i definisjonen «avtalebrudd»).
 • Saken vurderes, person og partnerhensyn ivaretas, og saken tas videre med Norad herfra etter samtale med dere.

Les mer om Norads varslingstjeneste her: http://www.norad.no/no/aktuelt/varslingstjeneste
Les mer om korrupsjonsbekjempelse her: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/korrupsjonsbekjempelse

Bilde: Wikimedia Commons, av Herostratus