Atlas-alliansen om statsbudsjettet: Funksjonshemmede vinner frem

19 Nov 2014
- Regjeringen har for alvor tatt inn over seg at folk med funksjonshemning tilhører de aller fattigste og utstøtte. Det er flott at gruppen nå endelig blir prioritert i målformuleringene, - Nå håper vi bare det følges opp reelt i den endelige fordelingen av bistandsmidlene, sier Arnt Holte, styreleder i Atlas-alliansen. Han viser også til et svært uheldig kutt i informasjonsstøtten.

Øremerking av bistand

FN regner med at rundt 15 % av verdens befolkning har en eller annen form for funksjonshemning. Dette tallet er sannsynligvis større i fattige land og spesielt i områder i konflikt og krig. Atlas-alliansen mener derfor at minimum 15 % av all bistand og humanitær hjelp øremerkes funksjonshemmede.

– Børge Brende lover skolegang til en million flyktningebarn. Dette betyr at minimum 150.000 funksjonshemmede barn på flukt skal få skolegang. Vi er svært tilfreds hvis dette skjer, sier Holte, assisterende generalsekretær i Norges blindeforbund og styreleder i Atlas-alliansen.

Regjeringen melder også at de avsetter 2,4 milliarder til utdanning, både i bistand og humanitært arbeid, og viser spesielt til at grupper som barn på flukt, jenter og funksjonshemmede er de som skal prioriteres. Dette er en økning på 550 millioner kroner. – Dette er en svært viktig satsing, ikke minst for funksjonshemmede barn som står for nesten halvparten av dem som i dag ikke får skolegang. Støtten til funksjonshemmede barns skolegang må derfor være tilsvarende, sier styrelederen i Atlas-alliansen.

 

Bilde: skolebarn viser tegnspråk på Mwanakwerekwe F skole på Zanzibar.

 

Ingen økning for sivilsamfunnene

Samtidig viser Holte til at støtten til sivilsamfunnet står på stedet hvil. – Dette kan være alvorlig hvis vi med det får problemer med å øke vår innsats, som er sårt tiltrengt. Samtidig ser vi at regjeringen fremhever sivilsamfunnets innsats, og håper vi med det kan regne med bidrag til våre prosjekter, som særlig retter seg mot funksjonshemmede barns skolegang, bedre helsetilbud for funksjonshemmede og styrking av funksjonshemmedes rettigheter generelt, sier Arnt Holte.

 

Sjekkliste for inkludering av funksjonshemmede

Regjeringen legger opp til en sjekkliste på politikkutforming hvor alle tiltak i organisasjoner for bistand og humanitært arbeid skal vurderes hvorvidt funksjonshemmede er inkludert. Atlas-alliansen har i flere år jobbet for å få på plass rapportering på hvordan norsk bistand ivaretar og inkluderer funksjonshemmede, forteller Holte.

– Dette har vi bedt om i lang tid, og endelig er det på plass. Det har enormt stor betydning for at funksjonshemmede skal få nyte godt av prosjekter både på utvikling og humanitær innsats. Vi har mast lenge, og driver også kurs for utviklingsorganisasjonene om hvordan de rent praktisk går frem for at funksjonshemmede skal bli inkludert.  Dialogen som regjeringen ønsker for å sikre at funksjonshemmedes behov blir ivaretatt, blir viktig for oss og våre partnere, sier Holte.

 

Kraftig kutt i informasjonsstøtten til organisasjonene er dramatisk

Regjeringen foreslår å kutte 31 millioner i informasjonsstøtten til opplysningsarbeidet i organisasjonene, en 33 % reduksjon av den totale informasjonsstøtten. – Dette er svært alvorlig for befolkningens tilgang til informasjon om internasjonale spørsmål, sier Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen. Han viser til at støtten har betydd mye for alliansens gjennomslag i norsk politikk. – Vi kan bl.a. takke informasjonsstøtten for at funksjonshemmede nå blir inkludert i norsk bistandsarbeid og humanitær innsats, sier Eriksen.

– Samtidig ser vi at regjeringen vil at støtten knyttes mer opp til arbeid med ytringsfrihet og informasjon fra land med bistandsaktiviteter. Dette er vi svært spent på å få utdypet. Funksjonshemmede i fattige land lider under at de ikke blir hørt eller sett. Dette står sentralt i vårt arbeid i mange land, sier Eriksen.


For mer informasjon, kontakt:

Arnt Holte, arnt.holte@blindeforbundet.no, mob.: 901 90 732
Morten Eriksen, morten@atlas-alliansen.no, mob.: 901 62 604,
eller kommunikasjonssjef i Atlas-alliansen,
Anne Nyeggen, anne@atlas-alliansen.no, mob.: 907 76 232

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 7 =