Atlas-alliansens innspill til Statsbudsjettet 2017

24 Oct 2016
Atlas-alliansen har en viktig oppgave i å overvåke og bidra til at FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene får betydning i praksis. Derfor må egeninnsats utover penger verdsettes i vårt interessepolitiske arbeid for funksjonshemmede i fattige land.

Høringsnotat fra Atlas-alliansen – Statsbudsjettet 2017 – Prop. 1 S (2016-2017)

Atlas-alliansen er fornøyd med at FNs nye bærekraftsmål, som så solid har plassert funksjonshemmede på den globale utviklingsagendaen, legger viktige føringer for bistandsbudsjettet. Atas-alliansen setter også pris på at funksjonshemmede er godt integrert i regjeringens utdanningssatsing og i den humanitære innsatsen.

Bærekraftsmålene har 11 referanser til funksjonshemmede, bl.a. som følge av målrettet innsats fra Atlas-alliansen og en global funksjonshemmede-bevegelse. Atlas-alliansen står nå overfor et svært viktig arbeid med å overvåke, og selv bidra til, at disse målene faktisk får praktisk betydning for funksjonshemmede i våre partnerland. Vi er imidlertid bekymret for at bistandsbudsjettet i realiteten ikke i tilstrekkelig grad reflekterer forpliktelsene i CRPD og bærekraftsmålene og ikke ivaretar de små organisasjonene som representerer marginaliserte grupper og som jobber med viktige og vanskelige tema. Et aktivt sivilsamfunn må, som regjeringen selv sier i budsjettet, representere et mangfold som kan kjempe for rettighetene til de mest diskriminerte. Da må forholdene legges til rette for bredest mulig deltakelse, også av små og mindre ressurssterke organisasjoner.

Vi har derfor følgende forslag til merknader:

  • Komiteen viser til budsjettets målformuleringer og understreker målet om å sette funksjonshemmede som en særlig marginaliserte grupper i stand til å bekjempe diskriminering og rettighetsbrudd. Komiteen peker på viktigheten av å følge opp dette arbeidet ved at Atlas-alliansen i 2017 får et økonomisk løft på 5 millioner for å fortsette arbeidet med å styrke funksjonshemmede i Sør og bidra til at funksjonshemmedes rettigheter ivaretas i gjennomføring av bærekraftsmålene og menneskerettighetene.
  • Komiteen viser til forslaget om å innføre 10% egenandel i kontante innsamlede midler for alle norske organisasjoner som et absolutt krav fra 2017. Komiteen mener at et slikt krav til interessepolitiske organisasjoner av marginaliserte grupper, må forstås slik at også økonomiske bidrag som ikke er kontanter (eks varer og tjenester) og bidrag utenfor Norge kan anses som del av egenandelen. Det må videre utvises fleksibilitet i opptrapping av egenandelen for å sikre folkelig forankring av arbeidet.

Kap. 160, post 70 – Sivilt samfunn

Atlas-alliansen mener det er bra at regjeringen anerkjenner sivilsamfunnet har forskjellig og utfyllende ekspertise og virkefelt. Atlas-alliansens ekspertise går nettopp ut på å styrke funksjonshemmedes evne og kapasitet til å overvåke gjennomføring av menneskerettighetene og bærekraftsmålene i egne samfunn ved å bruke egne erfaringer fra rettighetskampen i Norge. Allikevel har støtten til Atlas-alliansen blitt redusert over flere år til tross for gode evalueringer[1], og uten at regjeringen har fulgt opp innstillingen fra denne komitéen som i fjor etterlyste et løft for funksjonshemmede i utviklingssamarbeidet[2].

Rettighetsarbeid handler om interessepolitisk arbeid – et arbeid som marginaliserte og utsatte grupper best kan utføre selv i kraft av sine egne erfaringer og innsikt. Evalueringen viser at Atlas-alliansens rettighetsarbeid har vært det som har gitt funksjonshemmede i våre samarbeidsland selvtillit, kunnskap og redskaper til å være en stemme for sosial inkludering, tilgang til tjenester og positive endringer både lokalt, nasjonalt og globalt. Atlas-alliansen har derfor en stor oppgave i å fortsette å styrke kompetansen hos partnere i Sør til å overvåke gjennomføring av bærekraftsmålene og påpeke diskriminering av funksjonshemmede i sine land. For at Atlas-alliansen skal fortsette den internasjonale rettighetskampen mot usynliggjøring, diskriminering, mangel på tilgjengelighet, arbeidsløshet og manglende sosiale tjenester, vil Atlas-alliansen trenge økt støtte for å bistå våre partnere, ikke fortsatt svekkelse og mindre andel av bistandsbudsjettet.

I budsjettet for 2017 ser vi for første gang en fastsetting av egenandelen på 10%. Vi har forståelse av behovet for å forankre bistanden i et folkelig engasjement. Vi mener imidlertid at engasjementet også kan bestå av bidrag «in-kind» for eksempel i form av varer og tjenester, lokaler, arbeidstimer etc, som Norad aksepterer i andre kapitler enn sivilt samfunn. Ett eksempel på slik «in-kind» bidrag er teknisk medisinsk utstyr for øyeoperasjoner innkjøpt av Rotary for benyttelse i Blindeforbundets prosjekt i Mosambik. Dette regnes ikke inn som eksternt bidrag i dag. Videre er fleksibilitet og gradvis opptrapping av egenandelen er helt nødvendig for at alle skal få like muligheter.

Våre organisasjoner bidrar med betydelige bidrag som ikke direkte er kontante midler innsamlet i Norge. Dette sørger for en solid og sterk folkelig forankring. I tillegg bidrar våre internasjonale partnere. Organisasjonene i Altas-alliansen deler også av sine interessepolitiske erfaringer og nettverk og bringer funksjonshemmede sammen på tvers av fag- og organisasjonene. Vi mener våre bidrag må regnes som egenandel nettopp fordi de viser reell forankring i organisasjonene og vilje til å bidra på ulikt vis. Vi mener også at bidrag fra våre internasjonale partnere må kunne telle som egenandel, jfr slik DANIDA praktiserer egenandel.

Vi ber derfor komiteen foreslå en øremerket økning av støtten til Atlas-alliansens eget rettighetsarbeid med 5 millioner og at funksjonshemmedes bidrag til internasjonalt arbeid som ikke er kontanter kan anses som egenandel.

Inkluderende utvikling – tverrgående hensyn Statsministeren løftet viktigheten av å inkludere funksjonshemmede i Norges rapportering på bærekraftsmålene til FN i sommer. Vi er takknemlig for at Atlas-alliansen har fått midler til å hjelpe norske tilskuddsmottakere til å iverksette inkluderende metoder. Støtten har gjort Atlas-alliansen i stand til å gi systematisk praktisk veiledning og økt bevissthet om funksjonshemmede blant norske humanitære- og bistandsorganisasjoner både i Norge og i Sør. Rollen som ombud og rettighetsforkjemper er avgjørende for å holde oppmerksomhet på at funksjonshemmedes rettigheter må respekteres og gjennomføres både av myndigheter, næringslivet og frivillige organisasjoner. Atlas-alliansens aktive pådriverrolle er viktig for at funksjonshemmedes rettigheter har oppmerksomhet over tid – i tråd med bindende rettighetsforpliktelser. Atlas-alliansen arbeider nå for at funksjonshemmede skal ivaretas i andre viktige bistandssatsinger som næringslivs-samarbeid og jobbskaping for utvikling gjennom næringslivet. Et ansvarlig næringsliv må også slutte opp om ikke-diskriminering av marginaliserte grupper i tråd med norsk politikk[3].

Vi ber komiteen anmode regjeringen om å legge føringer for næringslivet om at funksjonshemmede må inkluderes i tiltak for jobbskaping og økonomisk vekst.

Avslutningsvis ønsker vi å utrykke bekymring for at bevilgningen til menneskerettighetsarbeid under Kap. 163, Post 72 fortsatt er foreslått på et nivå som ligger 30% under 2015-budsjettet. Videre slutter vi oss til RORG sitt innspill om at regjeringen bør frafalle kravet om 10% egenandel på informasjonsmidler fra 2018.

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =