Bryter Norfund både egne og internasjonale forpliktelser?

25 Oct 2017
Hvis Norge gjennom utviklingspolitikken skal bidra til full sysselsetting og anstendig arbeid for alle i lavinntektsland, hvem andre enn bistandsgiganter som Norfund er det som skal ta denne lederrollen?

Vi takker Norfund og Kjell Roland for deres klare og tydelige svar på utfordringene fra Atlas-alliansen, publisert i Bistandsaktuelt den 2. oktober. Vi er imidlertid overrasket over innholdet i svarene.

Kjell Roland skriver at det eneste Norfund skal gjøre for funksjonshemmede og andre vanskeligstilte er å sørge for at de behandles på samme vilkår som alle andre. Er ikke Roland klar over hva Norfund – og andre utviklingsaktører – har forpliktet seg til gjennom FN-konvensjoner, internasjonale avtaler – og gjennom bærekraftsmålene?

En bistandsgigant

Norfund får tilført 1,5 milliarder kr årlig over bistandsbudsjettet. Regjeringen planlegger å øke overføringene til 2,25 milliarder årlig de kommende årene. Til sammen forvalter Norfund nå over 20 milliarder bistandskroner. Vi snakker om en, i norsk målestokk, bistandsgigant.

Det er et tydelig uttalt mål, blant annet i stortingsmeldingen Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk fra april i år, at «norsk utviklingspolitikk utformes slik at den på en best mulig måte bidrar til at bærekraftsmålene oppnås i lavinntektsland».

Bærekraftsmål nr 8 lyder som følger: «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.»

De ulike delmålene er enda mer spesifikke, som for eksempel delmål 8.5: «Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.»

Hvis Norge gjennom utviklingspolitikken skal bidra til full sysselsetting og anstendig arbeid for alle i lavinntektsland, hvem andre enn bistandsgiganter som Norfund skal ta denne lederrollen? Det er ingen andre aktører i dette segmentet som har ressurser på linje med Norfund. Det forplikter.

Slik vi ser det må bærekraftsmålene selvsagt gjelde all norskfinansiert bistand. Men det mener tydeligvis ikke Norfund? Jo større, jo mindre forpliktet?

Norfunds forpliktelser

«Ikke-diskriminering, men ingen ekstra-tiltak.» Slik beskriver Kjell Roland hvordan Norfund forholder seg til funksjonshemmede og andre grupper med spesielle behov. Han mener alle skal behandles på like og kommersielle vilkår.

Dette er ikke bra nok. Det er heller ikke i tråd med standardene Norfund selv hevder at de følger.

sine nettsider skriver Norfund at de krever at alle selskap de investerer i følger de sosiale standardene til Verdensbankens International Finance Corporation (IFC). Det Roland skriver i Bistandsaktuelt tyder imidlertid på at dette ikke stemmer. Standardene krever nemlig mer enn ikke-diskriminering og at alle vurderes på like kommersielle vilkår. Standardene krever blant annet at (og vi siterer direkte fra IFCs statuetter, oversatt av oss til norsk):

«Der individer eller grupper identifiseres som vanskeligstilte eller sårbare, skal bedriften foreslå og implementere differensierte tiltak slik at uheldige virkninger ikke faller disproporsjonalt på disse gruppene og de ikke møter hindringer i sin streben etter utviklingsfordeler og muligheter.»

Må gjøre en ekstra innsats

Dessuten slår standardene fast at der det er aktuelt skal planen for engasjementet (Stakeholder Engagement Plan) inkludere spesielle tiltak for å legge til rette for effektiv deltakelse av de som identifiseres som vanskeligstilte eller sårbare. I bunn og grunn dreier det seg om at det legges ned en ekstra innsats for at også funksjonshemmede kan bidra i kjernevirksomheten.

Dette har altså Norfund forpliktet seg til, ifølge dem selv. Nå sår likevel Roland tvil om det hele. Vi må derfor få forsikringer om at dette følges opp i praksis. Hvis ikke vil Norfund ikke lenger være det flaggskipet innenfor utviklingspolitikken vi trodde de var. Da går Norge imot det vi har sagt vi skal jobbe for gjennom FNs bærekraftsmål. Slik kan vi ikke ha det.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 1 =