Et gjennombrudd i FN

30 Aug 2019
FN-systemet, som oss andre, jobbet hardt med sine siste møter før sommerferien. På ett av disse ble en viktig resolusjon fattet. I en verden med fortsatt mye krig, konflikt og kaos, viser resolusjonen viktigheten av et funksjonelt internasjonalt system. Og at verdens bestrebelser på mer humanitet fortsatt lever.

Denne siste FN-resolusjonen har nok gått under radaren til folk flest i en bompengefokusert norsk hverdag. Men den 20. Juni 2019 diskuterte Sikkerhetsrådet funksjonshemmede i konfliktsituasjoner og under humanitære kriser. Resultatet ble resolusjon 2475 (2019), vedtatt ved konsensus.

En liten revolusjon på gang

Denne resolusjonen er det første dokumentet fra Sikkerhetsrådets hånd som spesifikt retter seg mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette leser vi som et klart politisk signal om at inkludering av funksjonshemmede skal finne sted langs alle akser i FN-systemet, inkludert innenfor det viktige området fred og sikkerhet.

Hvorfor det, spør du kanskje? I følge tall fra Verdens Helseorganisasjoner finner vi ca 1 milliard mennesker med funksjonsnedsettelser, noe som i så fall utgjør ca 15 prosent av verdens befolkning. Studier viser at omtrent 16 prosent av alle funksjonsnedsettelser er krigs- eller konfliktrelaterte. Og at funksjonshemmede er blant de mest marginaliserte som finnes. (FN-rapport av 2. februar 2016). Det er videre estimert at 9,7 millioner funksjonshemmede er fordrevne som et direkte resultat av konflikt og forfølgelse.

Sikkerhetsrådet vil ha FN mer på banen

Det er mange grupper som regnes som marginaliserte og utelatte, men i kriseutsatte samfunn er ingen mer utsatte enn funksjonshemmede. Likeledes er personer med funksjonsnedsettelser fire ganger mer utsatte for å dø i en krisesituasjon. Funksjonshemmede barn er mer utsatt enn andre barn for forsømmelse og funksjonshemmede kvinner er mer utsatt for seksuelt misbruk ved humanitære kriser. Slik er det for verdens største minoritet.

Sikkerhetsrådet uttrykker derfor sin ekte bekymring for den uforholdsmessige store innvirkningen væpnet konflikt har på funksjonshemmede. De foreslår å organisere mer inkluderende og tilgjengelig assistanse og hjelp, og tiltak for å sikre funksjonshemmede tilgang på basistjenester på samme linje som andre i en krise- eller konfliktsituasjon. Videre Sikkerhetsrådet at vi sørger for kapasitet og kunnskap om rettigheter og særskilte behov funksjonshemmede har over hele spekteret av FNs fredsbevarende og fredsbyggende institusjoner.

Deltagelse og representasjon

Like viktig er at resolusjonen fastslår viktigheten av meningsfull deltagelse og representasjon av, og i konsultasjon med, funksjonshemmede selv og deres representative organisasjoner. Det må skje over hele spekteret og gjennom alle faser av konflikt og krise, og med alle ulike interessentgrupper.

Sikkerhetsrådet ber videre FNs Generalsekretær om å inkludere informasjon om alt dette i ulike tematiske og geografiske rapporter. Sikkerhetsrådet ønsker seg jevnlige orienteringer, inkludert data brutt ned på funksjonshemning. Sikkerhetsrådet vil også selv møte funksjonshemmede når de er på feltbesøk.

Stein på stein

Det arbeides hardt i FNs hovedkvarter, og innspurtene før sommer- og juleferien er ofte tøff. I desember 2006 fikk verden den viktige FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Så i desember 2018 kom FNs første globale rapport om funksjonsnedsettelser og FNs bærekraftsmål.

Og nå, før sommerferien 2019, får vi altså Sikkerhetsrådets resolusjon om funksjonshemmede i konflikter og humanitære katastrofer. Et lite gjennombrudd. Og her hjemme har utviklingsminister Dag Inge Ulstein varslet en egen strategi for inkludering av marginaliserte grupper i alt av programmer Norge støtter, enten direkte eller indirekte gjennom FN-systemet.

Menneskerettighetsarbeidet er som et evig byggverk, stein legges på stein. Slik at ingen blir utelatt.

Denne artikkelen ble først publisert i Bistandsaktuelt

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =