Evaluering/ekstern gjennomgang av Atlas, Organisering, fokus og innretning av portefølje

06 Jan 2014
Atlas-alliansen er i gang med en intern strategidiskusjon og jobber parallelt med forberedelser til ny søknad om samarbeidsavtale med Norad fra og med 2015. Atlas-alliansen ønsker eksterne vurderinger og innspill som kan bidra inn i strategidiskusjonen og til arbeidet med rammeavtalesøknad.

Bakgrunn

Atlas-alliansen er funksjonshemmedes organisasjoners egen bistandsstiftelse. Atlas-alliansen har en rettighetsbasert tilnærming til utviklingsarbeid. 

Stiftelsens formål er å styrke og utvikle bistanden og fremme menneskerettigheter for funksjonshemmede i land utenfor Norge og virke som pådriver og rådgiver for myndigheter og bistandsorganisasjoner i Norge.

Atlas-alliansen jobber også med smittsomme (TB og TB/HIV) og ikke smittsomme (Diabetes) sykdommer.

Alliansen forvalter, på vegne av 18 interesseorganisasjoner, en femårig samarbeidsavtale (2010-2014) med Norad og tilsvarende med Operasjon Dagsverk. I tillegg kommer en treårig avtale med Utenriksdepartementet for perioden 2014-2016.

Atlas-alliansen er per i dag engasjert i 16 land med over femti prosjekter, i tillegg til regionale prosjekter. Våre partnere ute er hovedsakelig søsterorganisasjoner og lokale myndigheter, i tillegg til enkelte forskningsinstitusjoner og andre aktører.

Atlas-alliansen er i gang med en intern strategidiskusjon og jobber parallelt med forberedelser til ny søknad om samarbeidsavtale med Norad fra og med 2015. Atlas-alliansen ønsker eksterne vurderinger og innspill som kan bidra inn i strategidiskusjonen og til arbeidet med rammeavtalesøknad.

Formålet med evalueringen:

 • Forbedre og øke kvaliteten på Atlas-alliansens bistandsarbeid i forkant av ny rammesøknad til Norad
 • Vurdere organisasjonsmodellen i Atlas-alliansen og foreslå alternative måter å drive alliansen og prosjektporteføljen på.
 • Analysere og klargjøre merverdien av å bruke funksjonshemmedes egne organisasjoner i utviklingssamarbeid, med vekt på å få frem hva som skapes av merverdi i de ulike ledd.

 

Forslag til innhold og fokus:

 1. Vurdere alliansens organisasjonsmodell og tilnærming, og gi anbefalinger til hvordan Atlas-alliansen kan organisere sitt bistandsarbeid for bedre resultatoppnåelse, økt kvalitet og kostnadseffektivitet og bedre samarbeid.
 2. Vurdere porteføljen som i dag får midler gjennom Atlas-alliansen i lys av ovennevnte. Ha fokus på tilnærming og innretning av bistandsarbeidet, organisasjonenes merverdi, kapasitet, kompetanse, resultatoppnåelse og kvalitet, samt på bredde kontra konsentrasjon i tematiske og geografiske innsatsområder.
 3. Vurdere sekretariatet og de ulike organene i alliansen på relevans, kapasitet, kompetanse, arbeidsmåter/metoder, kvalitet og merverdi.
 4. En slik gjennomgang bør trekke inn/presentere omleggingene som er gjort i DPOD, Danmark og i MyRight, Sverige, for å vurdere hva man kan lære derfra.
 5. Gjennomgangen bør ellers ta stikkprøver i prosjektland for å vurdere de ulike ledd om merverdiaspektet, men også for å vurdere potensialet for ny og bredere organisering, tilnærming og samhandling.

 

Evalueringens omfang og begrensninger

Referansegruppe

En referansegruppe bestående av representanter fra Atlas-alliansens organisasjoner vil kunne opprettes. Referansegruppens rolle kan være å informere, komme med innspill og å fungere som kontaktpunkt og diskusjonspartner for evalueringsarbeidet.

Økonomiske rammer

Økonomisk ramme for evalueringen er på ca NOK 400.000.

Dette skal inkludere lønn og reiser til konsulent(ene).  Kostnader ved oppfølging etter at rapporten foreligger inkluderes også i totalbudsjettet. Vi ønsker at det gjennomføres et seminar hvor funn og anbefalinger deles med alliansen.

Tidsramme og metode

Evalueringen skal påbegynnes så snart som mulig

 • Tidsbruk vil begrenses av de økonomiske rammene gitt for evalueringen.
 • Vurdere på organisering/modell og på prosjektportefølje gjennom

– dokumentanalyse (planer, rapporter, evalueringer) og

– samtaler/intervjuer i Norge, Danmark og Sverige

–stikkprøver/felt; for eksempel ett prosjekt per organisasjon eller velge ut ett til to land

 • Oppdragsbeskrivelse med teamforslag (der kvalifikasjoner klart fremgår) og tidsplan må godkjennes av Atlas-alliansen innen 1. februar.
 • Utkast til rapport må presenteres innen 20.april 2014
 • Endelig rapport må være ferdig i løpet av mai 2014.

Team

Prosjektteamet bør bestå av ekstern konsulent/-er Det kan være ønskelig å supplere teamene med regionale konsulenter for de områdene der feltarbeider skal gjennomføres.

Valg av case/prosjekter til feltstudiene

Det er ønskelig å følge hele bistandskjeden med dypdykk i et par land. Kriterier for utvelgelse vil bli satt i dialog med engasjerte konsulent(er), men det vil være formålstjenlig å velge land hvor flere organisasjoner er inne med partnerskap og tiltak.

Forventede resultater og oppfølging

Evalueringen er tenkt å munne ut i følgende resultater:

 • En analyse presenteres i rapporten og danner grunnlaget for konklusjoner og anbefalinger i henhold til formålet.
 • Ny viten og læring for fremtidig arbeid; tilnærming, metoder og organisering.
 • Konkrete anbefalinger til Atlas-alliansens innretning og organisering av porteføljen

Anbefalingene i rapporten bør ha en slik karakter at de vil ha betydning for videre arbeid med strategi og med langtidsplaner og søknad om samarbeidsavtale. For Atlas vil evalueringen kunne danne grunnlaget for fremtidig saksbehandling.

Oppfølgingen etter evalueringen blir vel så viktig som selve evalueringen. Minst ett oppfølgingsseminar bør gjennomføres i 2014. Etter dette vil det være alliansens ansvar å ta videre.

Spesifikasjon av anbudet

Gjennomføring:

 • Teoretisk fundament
 • Metode
 • Omfang og utvelgelse
 • Kompetanse og personell
 • Tidsplan

Økonomi:

 • Timetall med honorar
 • Reisekostnader
 • Lokale kostnader
 • Andre kostnader

Søknadsfrist: 15. januar 2014

Ved spørsmål kontakt fagansvarlig i Atlas-alliansen, Berthe Stenberg

Anbud sendes Berthe Stenberg på berthe@atlas-alliansen.no

og til alliansens firmapost på firmapost@atlas-alliansen.no