FNs aller første rapport om funksjonshemmede og utvikling lansert

07 Dec 2018
FNs første store rapport om funksjonshemmede og utvikling slår fast at funksjonshemmede må inkluderes i større grad dersom vi skal nå bærekraftsmålene.

FN slapp denne uken sin alle første Flagship Report on Disability and Development. Rapportens hovedtema er hvordan bærekraftsmålene kan oppnås av, for og med personer med funksjonsnedsettelser.


Den ferske FN-rapporten om funksjonshemmede er den første i sitt slag.

Rapporten viser at funksjonshemmede fortsatt møter mange hindringer mot full inkludering og deltakelse. Rapporten retter fokus mot at funksjonshemmede er overrepresentert blant verdens fattige, har lite tilgang til både utdanning, helsetjenester og utdanning, samt at funksjonshemmede er underrepresentert i beslutninger og politikk. Jenter og kvinner er spesielt utsatt.

I rapporten vises det at de viktigste barrierene mot inkludering er diskriminering og stigma basert på funksjonsnedsettelser, manglende tilgang til både fysiske og virtuelle steder, mangel på hjelpemidler, grunnleggende tjenester og rehabilitering samt manglende støtte til å leve selvstendige liv. Alt dette bidrar til at funksjonshemmede ikke kan delta likeverdig i samfunnet som endringsagenter og at ikke drar nytte av utvikling på samme måte som andre.

For oss som er opptatt av utvikling er det verdt å merke seg at dataene som er samlet inn og analysert i rapporten indikerer av funksjonshemmede ikke i tilstrekkelig grad er inkludert i implementering, monitorering og evaluering av bærekraftsmålene.

I tillegg til å peke på at funksjonshemmede har dårligere oppfyllelse av de fleste bærekraftsmålene vektla FNs generalsekretær António Guterres en mer positiv vinkling i forbindelse med lanseringen. Han understrekte nemlig at rapporten trekker frem at det nå finnes et økende antall gode eksempler på hvordan vi kan bygge inkluderende samfunn. Erfaringene finnes der ute, nå må vi bare brette opp ermene, lære av de beste og sikre at alle samfunn blir inkluderende.

Veien videre for inkluderende utvikling

I rapporten understrekes det at for at vi skal nå bærekraftsmålene innen fristen i 2030, er vi avhengige av at inkluderende utvikling prioriteres både nasjonalt og internasjonalt. Særlig er vi avhengige av konkret handling for å sikre at funksjonshemmede og deres situasjon er synlig i politikkutviklingen. Ifølge rapporten må innsatsen konsentreres om fire områder:

  1. Bygge ned hindringene som forårsaker utestengelse av funksjonshemmede
  2. At tiltak for å nå Bærekraftsmålene må tilpasses for å også nå funksjonshemmede (disability mainstreaming)
  3. Investeringer i kartlegging og evalueringer av hvordan vi ligger an for å oppnå bærekraftsmålene for funksjonshemmede
  4. Styrking av evnen til å realisere bærekraftsmålene for funksjonshemmede innen finans, teknologi, kapasitetsbygging, politikk og styring samt ved partnerskap mellom ulike aktører

Disse fire punktene burde være en grei sjekkliste for alle som jobber med utvikling. Heng den opp på veggen og sørg for at ditt arbeid bidrar til at bærekraftsmålene kan nås for alle.

Les mer om rapporten hos FN

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =