Fullt gjennomslag for funksjonshemmede i utdanning for utvikling

20 Jan 2015
Funksjonshemmede får sin rettmessige plass i satsingen på utdanning i utviklingsarbeidet. Dette har ikke minst utenrikskomiteen på Stortinget sørget for i sin behandling av stortingsmeldingen Utdanning for Utvikling. Atlas-alliansen roser komiteen for tydelige krav. - Vi gleder oss til å følge opp dette, sier daglig leder Morten Eriksen. Komiteens krav ble fulgt opp av utenriksminister Børge Brende under debatten, som ga uttrykk for at funksjonshemmede blir særlig viktig i regjeringens utdanningssatsing.

Innstilling med tydelige forventninger om resultater

Før jul avga Utenriks- og Forsvarskomiteen sin innstilling etter sin behandling av St.meld. Utdanning for Utvikling. Komiteens samlede innstilling på barn med funksjonsnedsettelser lyder bl.a. som følger:

Komiteen mener Norges bistand til grunnutdanning i slike områder må økes og at tiltak for å inkludere funksjonshemmede i skolen må styrkes. Selv om det ikke alltid er mulig å skille ut utgifter til å sikre funksjonshemmede skolegang i mer inkluderende programmer, mener komiteen det må rapporteres systematisk der det er mulig om omfanget av norske tiltak med denne målsettingen.

Komiteen viser også til studien som ble gjennomført Norad av Nordic Consulting Groups i 2012, som viser at bistanden til funksjonshemmede har blitt halvert fra år 2000 til 2010. “Dette viser, etter komiteens syn, at andelen av bistanden som går til funksjonshemmede må økes, og det viser behovet for en mer presis rapportering til Stortinget om innsatsen for funksjonshemmede. Komiteen mener Norge må være en pådriver internasjonalt for å ta opp funksjonshemmedes rettigheter, herunder retten til utdanning, i ulike multilaterale fora. I Norges samarbeid med UNICEF, hvor Norge er en av de største bidragsyterne, er innsatsen for barn med nedsatt funksjonsevne svært relevant. Det samme gjelder Det globale partnerskapet for utdanning (GPE). Komiteen mener Norge må arbeide for at personer med nedsatt funksjonsevne gis spesiell oppmerksomhet i arbeidet med å sette de nye bærekraftige utviklingsmålene etter 2015.”

I forrige uke ble meldingen debattert på Stortinget, og viser full politisk enighet om viktigheten av å prioritere funksjonshemmede i Norges utdanningssatsing.

Fra prat til praksis – begynner nå

Utfordringen er selvsagt å omsette intensjonene i praksis. – For oss i Atlas-alliansen  blir det nå viktig å bistå norske myndigheter med gode eksempler og mulige løsninger på hvordan funksjonshemmede skal inkluderes og bli ivaretatt i satsningen, sier Arnt Holte. – Vi har et ganske nært samarbeid med norske myndigheter om utdanningssatsingen, og det blir nå viktig å følge opp videre med Norad og UD. Alliansen har etablert en arbeidsgruppe på utdanning på tvers av organisasjoner og sekretariat. Denne gruppen får en veldig viktig oppgave fremover, slår styrelderen fast.