Funksjonshemmede flyktninger: handling nå!

03 Dec 2015
Flyktninger med funksjonsnedsettelser rykker ikke framover i køen. Det blir aldri deres tur. Start inkludering nå, sier Atlas-alliansen, Norsk senter for menneskerettigheter og Plan Internasjonal Norge.

Torsdag 3. desember markerer vi FN-dagen for funksjonshemmede og deres rettigheter. Fredag 4. 9-13 arrangeres seminaret Flyktninger i dobbelt trøbbel på Tøyen hovedgård, se vedlagte program.

– Vi har nå satt dette temaet på dagsordenen i fem år, og det er kommet erklæring etter erklæring om å inkludere funksjonshemmede i hjelpearbeidet i konfliktsituasjoner. Men vi etterlyser handling – nå må vi slutte å snakke og begynne å gjøre, sier Arnt Holte, styreleder i Altas-alliansen.

Ni millioner funksjonshemmede på flukt

60 millioner mennesker er på flukt fra krig og katastrofer. Anslag fra FN tyder på at ni millioner har en funksjonsnedsettelse. I følge tall fra Handicap International kan antallet være mye høyere.
– Personer med funksjonsnedsettelser er dobbelt utsatt i flyktningesammenheng, sier Kjell Erik Øye, generalsekretær i Plan Internasjonal Norge. – Ofte registreres de ikke og mottaksmedarbeidere kjenner dermed ikke deres behov. Tilgjengeligheten til hjelpetiltak som mat, vann og sanitæranlegg er dårlig, om de i det hele tatt overlever flukten. Vi vet også at barn med funksjonsnedsettelser ekskluderes fra skolegang, sier han.
Krig produserer også mange nye funksjonsnedsettelser, og behovet for medisinsk hjelp, rehabilitering og tekniske/ortopediske hjelpemidler er stort.

Samme rett til beskyttelse – men enda større behov

– I følge FN-konvensjonen for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne har flyktninger med funksjonsnedsettelser samme rett til beskyttelse og hjelp som andre, og det er hvert enkelt land som har underskrevet konvensjonen som har forpliktelsene, sier Inga Bostad i Norsk senter for menneskerettigheter.

Regjeringen og Stortinget har ved flere anledninger understreket at personer med funksjonsnedsettelser skal inkluderes i Norges internasjonale humanitære arbeid. Senest på toppmøtet om skole for utvikling – Oslo Education Summit – i juli i år, ble det lagt frem en erklæring som fremhevet betydningen av skole i konflikt og at også funksjonshemmede måtte inkluderes i skoleløpet.

– Men selv om det skrives og sies mye bra, opplever vi at det er lite som skjer i praksis. Hvordan følges stortingsmeldinger og vedtak opp, hva skjer med konklusjoner og rapporter? Nå er det på tide at det blir omsatt i praktisk handling sier Arnt Holte.

Krever økning av «medisinske flyktninger» til Norge

FN-konvensjonen gjelder også i Norge. Landet opplever i disse dager en stor tilstrømning av flyktninger. – Vi har observert at det ikke er noen systematisk registrering av flyktningenes funksjonsnedsettelser når de kommer til Norge. Vi vet ikke hvor mange det dreier seg om og hvordan de blir behandlet, sier Arnt Holte. Han viser til forskning som sier at det er tilfeldigheter og mottakskommunenes innstilling som avgjør hvordan rettighetene blir oppfylt («Dobbelt sårbar. Funksjonshemmete barn i mottak» av Anna Kittelsaa og Berit Berg fra 2012).

Norge tar imot overføringsflyktninger i tråd med gjeldende forskrifter. For 2015 ble den medisinske kvoten, som funksjonshemmede sorterer under, satt til 40 flyktninger. Det skal videre tas hensyn til kommunenes kapasitet til å ta imot flyktninger med særlig behov.

– Dette er forsvinnende få, men vi er redd det ikke tas imot det en gang. I det hele tatt har det vært svært vanskelig å finne informasjon om hvor mange flyktninger med funksjonsnedsettelser som kommer til Norge, det være seg som kvoteflyktninger eller andre, forteller Ann-Marit Sæbønes som er rådgiver for Atlas-alliansen til arrangementet. Hun fortsetter: – FN mener at rundt
15 % av verdens befolkning har en eller annen funksjonsnedsettelse, i krig og konflikt er trolig tallet godt over 20 %. I prinsippet burde 15 % av flyktningene som Norge mottar, være flyktninger med funksjonsnedsettelser.

Organisasjonenes krav

Organisasjonene ber om at regjeringen får utarbeidet retningslinjer for systematisk inkludering av funksjonshemmede som legges til grunn for arbeid i kriser. Norge bør kreve at FN-organisasjoner og humanitære aktører som mottar støtte fra Norge må rapportere på hvorvidt funksjonshemmede er inkludert og ivaretatt i flyktningsituasjoner.

Trioen ber også om at Norge tar imot flere funksjonshemmede flyktninger, og at det snarest blir laget en helhetlig plan for mottak av flyktninger som kommer til Norge. Dette gjelder både de som klarer å komme seg hit for egen kjøl og kvoteflyktningene som vi har forpliktet oss til.

Se også Fakta om funksjonshemmede flyktninger og deres rett til hjelp

Dobbelt trøbbel for funksjonshemmede flyktninger 41215_program

Kontakt:
Inga Bostad, direktør for Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, mob.: 93085191
Arnt Holte, visegeneralsekr. i Norges Blindeforbund, styreleder Atlas-alliansen, 90190732
Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen, 90162604
Nina Bull Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver, Plan International Norge, NinaBull.Jorgensen@plan-norge.no, mob: 99705615
Anne Nyeggen, komm.ansvarlig i Atlas-alliansen, anne@atlas-alliansen.no mob.: 90776232,

Nina Bull Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver, Plan Norge, 99705615, Plan Internasjonal Norge

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =