Funksjonshemmede flyktninger: Ignorert og glemt? Konferanse 3. desember

20 Nov 2014
FN regner at rundt 15 % av verdens befolkning har nedsatt funksjonsevne. Dette betyr at rundt 4,5 millioner mennesker med funksjonshemninger er på flukt. Hva skjer med funksjonshemmedes rettigheter under væpnet konflikt og i flyktningsituasjoner? Hvordan håndteres menneskerettighetene for funksjonshemmede i det humanitære rommet når staten har sluttet å styre og menneskerettighetene brytes? Konferanse med statssekretær Bård Glad Pedersen, representanter fra FNs Høykomisær for flyktninger, Handicap International, Norges røde kors og Flyktningehjelpen.

3. desember er den internasjonale dagen for funksjonshemmede. I år setter vi søkelyset på de tusenvis av flyktningene som lider ekstra på grunn av sin funksjonshemning. Formålet med konferansen er å øke kunnskap om og forståelse for funksjonshemmedes rettigheter som en særlig sårbar gruppe i konflikter og fluktsituasjoner. Ikke minst er formålet å bidra til at funksjonshemmedes rettigheter blir ivaretatt av de aktører som opererer i humanitære situasjoner.

Arr. for konferansen: Plan Norge, Norsk senter for menneskerettigheter og Atlas-alliansen.

FN sier selv om dette temaet: “Persons with disabilities are disproportionately affected in disaster, emergency, and conflict situations due to inaccessible evacuation, response (including shelters, camps, and food distribution), and recovery efforts”.

Det er et grunnleggende prinsipp i all tenkning rundt menneskerettigheter at staten bærer det overordnede ansvar for å beskytte og innfri rettighetene til hver enkelt borger. FN-konvensjonen for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne,CRPD, bekrefter også dette forholdet mellom myndigheter og individ. Men når staten ikke evner å beskytte funksjonshemmedes rettigheter,
hvem er da ansvarlig? Hva gjør konflikter med respekten for menneskerettighetene, hvordan påvirker dette de mest sårbare?
Hva kan aktørene som opererer i det humanitære rommet gjøre for å bidra til at funksjonshemmedes rettigheter blir ivaretatt? Og ikke minst; hvem er ansvarlig når velstående og velregulerte stater som har mulighet til å tilby beskyttelse heller ikke vil ta imot de mest sårbare flyktningene?

Se programmet her https://atlas-alliansen.no/novus/upload/tab1/PDF/3rd Dec Disability rights in conflicts – program.pdf

Påmelding: https://nettskjema.uio.no/answer/61584.html