Funksjonshemmedes rettighetsarbeid må løftes

27 Jan 2016
- Andelen av bistanden som går til funksjonshemmede har gått ned de siste 10 årene, dette må vi gjøre noe med! Partileder Knut Arild Hareide var klar i sin tale til Atlas-alliansens årssamling 21. januar. Han viste til høstens budsjettkamp om støtten til sivilt samfunn, og understreket av politikerne sammen med organisasjonene virkelig kan gjøre en forskjell. – Vi trenger et sterkt sivilt samfunn som har kompetanse og idealisme. Det er et paradoks når 1/5 av norsk bistand går til Norge, sa Hareide.

Hareide la også vekt på den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen i desember 2015, i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Han trakk her spesielt fram behovet for direkte støtte til funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid: «Komiteen mener Norge har påtatt seg forpliktelser til å løfte menneskerettighetene til funksjonshemmede internasjonalt og bidra til at deres rett til utdanning, inkludert i konflikt, gis en særlig prioritet. Komiteen viser til viktigheten av å følge opp dette arbeidet og at funksjonshemmedes rettighetsarbeid må løftes særlig i norsk utenriks- og utviklingssamarbeid».

Her følger de delene av innstillingen som er spesielt relevant for Atlas-alliansens arbeid:

Innledning:

Komiteen vil understreke at bevilgningen skal videreføre langsiktig bistand via sivilt samfunn for å bidra til demokratisering, realisering av menneskerettigheter, bærekraftig ressursforvaltning og reduksjon av fattigdom, i tråd med målene som er gjengitt i Prop. 1 S (2015–2016).

H/FrP: Disse medlemmer støtter utdanningsløftet, om vil særlig peke på innsatsen for utdanning for jenter og funksjonshemmede og arbeidet knyttet til utdanning i konfliktområder.

Venstre: Dette medlem ser positivt på regjeringens satsningsområder; utdanning, helse og næringsutvikling. I den videre innsatsen på utdanningsområdet vil det være viktig å satse mer på kvalitet i utdanningen, og at grupper som lett faller utenfor blir imøtesett med ekstra innsats, bl.a. funksjonshemmede.

Kap. 160, Post 70 Sivilt samfunn:

Komiteen mener Norge har påtatt seg forpliktelser til å løfte menneskerettighetene til funksjonshemmede internasjonalt og bidra til at deres rett til utdanning, inkludert i konflikt, gis en særlig prioritet. Komiteen viser til viktigheten av å følge opp dette arbeidet og at funksjonshemmedes rettighetsarbeid må løftes særlig i norsk utenriks- og utviklingssamarbeid.

SP/SV: Desse medlemene viser til ei studie gjennomført for Norad i 2012 som viser at bistand til funksjonshemma er halvert frå år 2000 til 2010. Desse medlemene ser det som viktig at regjeringa sikrar ein vekst i løyvingane til styrking av funksjonshemma sine rettar.

Kap. 163, Post 72 – MR

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, viser til at de overordnede mål for bevilgningen er å fremme nasjonal etterlevelse av de internasjonale menneskerettighetsforpliktelsene og å bidra til mer effektive internasjonale systemer for fremme og beskyttelse av menneskerettigheter og demokrati. Flertallet er enig i at Norge som oppfølging av Innst. 226 S (2014–2015), jf. Meld. St. 10 (2014–2015), i 2016 blant annet skal vektlegge de satsningsområder som nevnes i Prop. 1 S (2015–2016):

  • Individets frihet og medbestemmelse, med særlig fokus på ytringsfrihet, pressefrihet, forenings- og forsamlingsfrihet, menneskerettighetsforkjempere og demokratibygging.
  • Rettsstat og rettssikkerhet, inkludert arbeidet mot tortur og dødsstraff.
  • Likeverd og like muligheter, med særlig fokus på barn, personer med nedsatt funksjonsevne, seksuelle og religiøse minoriteters rettigheter.
Kap 169 – Global helse og utdanning

Komiteen viser særlig også til at hensynet til barn med nedsatt funksjonsevne er viktig og støtter regjeringen i at dette må være gjennomgående i alt som gjøres. Samtidig som barn i krise- og konfliktområder må sikres kvalitetsutdanning.

Kap. 171 – multilaterale finansinstitusjoner:

Komiteen deler det syn at Norge, sammen med nordiske land, må bruke sin innflytelse i Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og IMF til å sikre at disse institusjonene skjerper innsatsen for godt styresett, inklusive finansiell åpenhet og anti-korrupsjon, privat sektor-utvikling og jobbskaping, ikke-diskriminering og menneskerettigheter, samt miljø og klima. I lys av tidligere forsømmelser, vil komiteen understreke betydningen av at utviklingsbankene både i sine skoleinvesteringer og andre programmer ivaretar funksjonshemmedes behov og sikrer deres rettigheter.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-007/

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 3 =