Global helse og inkludering av funksjonshemmede

05 Dec 2010
Atlas-alliansens innspill til Meld. st. 11 (2011-2012) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken, desember 2010
Atlas-alliansen er en paraplyorganisasjon for internasjonalt samarbeid og bistand drevet av norske organisasjoner av funksjonshemmede og pasienter. Våre organisasjoner bruker egne erfaringer og kompetanse i samarbeid med partnere i Sør for å styrke funksjonshemmedes levekår i fattige land og å bekjempe tuberkulose. Global helse er et svært relevant for våre målgrupper i fattige land, både når det gjelder forebygging og behandling. Vi ønsker å påpeke noen viktige elementer som vi som vi håper kan bidra til at funksjonshemmede blir godt ivaretatt i meldingen og i det videre arbeidet med global helse.

Retten til helse – også for funksjonshemmede 

Norge har signert FN konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen løfter retten til helse i konvensjonens Art 25. Videre forplikter konvensjonen statspartene til å bistå hverandre i å oppfylle rettighetene gjennom alt internasjonalt samarbeid. Dette følger av Art 32.  Norges arbeid med global helse må derfor være i tråd med forpliktelsene som følger av denne nye konvensjonen. Til tross for at menneskerettighetene gjelder for alle, viser særkonvensjonene for eksempel for kvinner og barn, at noen grupper har behov for særskilt tilrettelegging for å kunne få oppfylt sine rettigheter. Dette gjelder også for funksjonshemmede.

Funksjonsnedsettelser i fattige land

Funksjonshemmede og tuberkuloserammede er ofte de fattigste og mest marginaliserte i de samfunnene hvor Atlas-alliansen jobber. I følge Verdens Helseorganisasjon lever hver 6. person i Sør med en funksjonsnedsettelse. Enda flere har et funksjonshemmet familiemedlem. WHO estimerer at ca 120 millioner funksjonshemmede barn bor i den fattige delen av verden. Barn med funksjonsnedsettelser i fattige land er en spesielt sårbar gruppe og opplever store vanskeligheter med å få dekket grunnleggende helsetilbud. De fleste hindrene skyldes holdninger til barnet eller uvitenhet i nærmeste familie, helsevesenet og samfunnet generelt.

Ikke tilgang til offentlig helsetilbud

Studier har vist at så få som 2% av funksjonshemmede  har tilgang til helsetjenester i fattige land . Ifølge FN en mye større risiko for at barn med funksjonsnedsettelser dør i løpet av de første leveår enn andre barn. Årsakene til dette kan være flere; Det mangler et primærhelsetilbud i lokalsamfunnet eller det finnes ikke helsetjenester for funksjonshemmede barn med spesielle behov som for eksempel medfødt ryggmargsbrokk og hydrocefalus eller multifunksjonsnedsettelser.
En annen viktig årsak er at funksjonshemmede barn ofte holdes hjemme og stenges ute fra de offentlige helsetilbudene som finnes, slik som helsekontroller, vaksinasjonsprogrammer, malariamedisinering etc. Holdninger og uvitenhet ligger bak en slik utestengelse, ikke minst i både privat og offentlig helsevesen.  Heller ikke rehabiliteringstjenester som kan ivareta mobilitet og dermed bidra til øke deltakelse i samfunnet er tilgjengelig i store deler av den fattige verden.
Dersom det ikke legges til rette for at funksjonshemmede skal få tilgang på helsetjenester, vil vi aldri klare å nå Tusenårsmålene.

Hva kan gjøres for å bidra til at funksjonshemmede inkluderes i satsningen?

  • Alle helseprogram som støttes av Norge, må inneholde føringer om inkludering av funksjonshemmede som en særlig sårbar gruppe som skal ivaretes.
  • Funksjonshemmede skal etterspørres i all programplanlegging, monitorering og gjennom rapportering og evaluering.
  • Norge må aktivt bruke styreledervervet i WHO for å løfte funksjonshemmede bl.a. ved støtte til et fast kontaktpunkt for inkludering av funksjonshemmede i all helseinnsats.
  • Data på funksjonshemmede og deres helsesituasjon mangler i mange fattige land. Norge kan støtte innhenting av dokumentasjon for å sikre data på hvordan funksjonshemmede  ekskluderes og diksrimineres innen helsesektoren og hvordan funksjonshemmede (og andre sårbare grupper) sine behov best kan ivaretas og møtes.
  • Støtte den internasjonale kampanjen for bedre øyehelse innen 2020, s.k. Vision 2020 The Right to Sight for bekjempelse av unødvendig blindhet.
  • Studier viser at vold i nære relasjoner rammer funksjonshemmede kvinner  – ofte på en grovere måte enn andre kvinner. Regjeringen bør derfor ha et særskilt fokus på funksjonshemmede kvinner i arbeidet mot vold som rammer kvinner.
For ordens skyld viser vi til egne innspill fra våre medlemsorganisasjoner LHL og Diabetesforbundet, og stiller oss fullt ut bak disse innspillene om tuberkulose og diabetes.
Atlas-alliansen, desember 2010

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 − four =