Hva kommer etter Tusenårsmålene?

05 Feb 2013
Atlas-alliansens innspill til norske myndigheter om prosessen som pågår når fristen for FNs tusenårsmål går ut, den såkalte Post-2015 prosessen. Februar 2013.

En rapport som ble lansert av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Verdensbanken i 2011, viser at hele 15 prosent av verdens befolkning – omtrent 1 milliard – har en funksjonsnedsettelse og de aller fleste av disse bor i fattige land . Uten et tydelig fokus og satsning, vil den store gruppen på nesten 800 millioner fortsatt leve i fattigdom og oppleve daglig diskriminering.

Funksjonsnedsettelser er både en årsak til fattigdom, men også et resultat av fattigdom. WHOs rapport viser til at fattigdomsrelaterte forhold som for eksempel dårlig tilgang til helsetjenester, mangel på næringsrik mat og sanitærforhold, vold og konflikter, er hyppige årsaker til funksjonsnedsettelser i fattige land. Likeledes kan samfunnets holdninger til funksjonshemmede og deres familier, påvirke muligheter for utdanning, jobb og deltakelse. Dette er en fattigdomsspiral som vi har mulighet til å gjøre noe med.

Tusenårsmålene slik de gjelder frem til 2015, har helt ekskludert funksjonshemmede og andre sårbare grupper. Målene kan ikke nås så lenge disse gruppene faller utenfor rammeverket. I diskusjonen omkring et nytt rammeverk, må marginaliserte og utsatte grupper, herunder funksjonshemmede, få en tydelig prioritering. Post 2015 agendaen gir oss en ny mulighet til å rette på dette.

 

Fokus på menneskerettigheter!

Tusenårsmålene har vært nyttige og satt fokus på viktige tema for å kunne bekjempe fattigdom. Vi mener derimot at et nytt rammeverk som skal erstatte Tusenårsmålene, må ha et mye sterkere fokus på menneskerettigheter – og da både de politiske/sivile og de økonomiske/kulturelle og sosiale.

Funksjonshemmede har i årevis arbeidet for at menneskerettighetene skal gjelde for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Altfor lenge har tilnærmingen til funksjonshemmede både her hjemme og ikke minst i fattige land, vært preget av veldelighet og stakkarsliggjøring. Denne trenden er i ferd med å snu, ikke minst gjennom arbeidet med FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). For å bekjempe fattigdom og øke deltakelse i samfunnet, er det en fortsatt kamp for en tilnærming basert på rettigheter. CRPD er den eneste menneskerettighetskonvensjonen som har en bestemmelse om internasjonalt samarbeid. Artikkel 32 løfter viktigheten av at alt internasjonalt samarbeid skal inkludere funksjonshemmede og dermed støtte opp under oppfyllelsen av deres rettigheter.

  • Atlas-alliansen mener derfor at et nytt internasjonalt rammeverk for fattigdomsbekjempelse må være rettighetsbasert
  • Atlas-alliansen mener funksjonshemmedes rettigheter må være en naturlig del av det kommende rammeverket
  • Atlas-alliansen mener Post 2015 rammeverket må ha rettighetssensitive mål som sier oppfyllelse av sosiale og økonomiske rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser

 

Funksjonshemmede må være et naturlig mål for arbeidet med like muligheter (equity)!

  • Atlas-alliansen mener arbeidet med like muligheter (equity) må inkludere funksjonshemmede.

 

Funksjonshemmede må være tverrgående i hele rammeverket!

Funksjonshemmedes rettigheter kan best ivaretas ut ifra en tospors tilnærming; både vertikale direkte (targeted) program og som tverrgående tema i alt utviklingsarbeid. Denne ”tospors” tilnærmingen er også anerkjent av FN, og i rapporten til FNs Generalsekretær Ban Ki Moon til ECOSOC, E/CN.5/2012/6, sier Generalsekretæren som følger:

”The United Nations promotes the “twin-track approach” for equalizing opportunities for persons with disabilities, which consists of: (a) integrating disability-sensitive measures into the design, implementation, monitoring and evaluation of all policies and programmes and (b) providing disability-specific initiatives to support the empowerment of persons with disabilities. The balance between mainstreaming strategies and targeted support should be tailored to address the needs of specific communities; but the overall goal should always be integrating and including persons with disabilities in all aspects of society and development”.

Til tross for målrettede programmer som for og med funksjonshemmede i fattige land, er det en altså en erkjennelse av at man allikevel ikke kan nå ut til alle med de vertikale tiltakene. For å innarbeide funksjonshemmede som et tverrgående hensyn i kampen mot fattigdom, krever vilje og handling både fra politikere i medlemslandene, NGOer og FN selv . Dette betyr at fokus både må være på tverrgående hensyn til utsatte grupper og at de må gis et særskilt løft i tråd med FNs Generalsekretærs oppfordring.

  • Atlas-alliansen mener at Post 2015 rammeverket, må ha en tydelig målsetting om innarbeiding av hensynet til funksjonshemmede som et tverrgående tema i alle program som støttes og i all rapportering.
  • For å få dette til må det utarbeides gode indikatorer som viser i hvilken grad funksjonshemmede er ivaretatt i FNs arbeid med fattigdomsreduksjon.
  • Atlas-alliansen mener det må utarbeides indikatorer som kan måle meningsfull deltakelse og inkludering for funksjonshemmede i samfunnet.

 

“Nothing about us without us!”

Det kjente slagordet til den internasjonale bevegelsen av funksjonshemmede er mer enn et slagord. Det er et anerkjent krav om å få delta i utformingen av den politikk og praksis som har relevans for funksjonshemmede selv. Deltakelse er en knesatt prinsipp gjennom hele CRPD, og er også anerkjent av FNs Generalsekretær gjennom rapporten A/67/211 – Realization of the Millennium Development Goals and internationally agreed development goals for persons with disabilities: a disability-inclusive development agenda towards 2015 and beyond:

“Persons with disabilities should take an active role in all relevant discussions at the global, regional, national and local levels. In particular, as the international community begins discussions on the United Nations development agenda beyond 2015, upcoming consultations will provide a platform to integrate the disability perspective in any emerging framework. Therefore, in all preparatory processes leading to a post-2015 development framework, Governments and the United Nations system should facilitate the active participation of persons with disabilities;”…

  • Atlas-alliansen ber norske myndigheter legge til rette for god konsultasjon og meningsfull deltakelse i prosessen mot Post 2015.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − three =