Ingen utdanning, ingen utvikling, sier Brende

01 Jun 2015
Vi har stilt utviklingsminister Børge Brende syv spørsmål rundt utdanningssatsingen til regjeringen og den store konferansen som skal være om utdanning i Oslo 6.-7. juli. Brende har store ambisjoner for feltet. Det er anslått at verdenssamfunnet må dekke et gap på 22 milliarder US dollar for å nå FN's nye utdanningsmål som vedtas til høsten. Brende har håp om å få nedsatt en kommisjon på konferansen som skal se på hvordan dette gapet kan tettes.
Hvorfor er 6-7 juli-konferansen så viktig for regjeringen?

15 år etter at FNs tusenårsmål om «utdanning til alle» ble vedtatt, står 58 millioner barn i barneskolealder og 70 millioner ungdommer utenfor skolen. Kvaliteten på utdanningen er mange steder svært dårlig.

Målet med toppmøtet i Oslo, Oslo Education Summit, er å samle beslutningstakere fra stater, organisasjoner, sivilsamfunn og næringsliv, som kan mobilisere den nødvendige politiske viljen og partnerskapet som skal til for å gi global utdanning det løftet som kreves.

Konferansen er del av regjeringens globale utdanningssatsing og oppfølging av Stortingsmelding 25 om global utdanning. Ingen utdanning, ingen utvikling!

 Hva forventer regjeringen skal komme ut av den?

Vi håper på oppslutning om en erklæring med klare ambisjoner om å gjøre mer for å skape nasjonal og internasjonal ressursmobilisering, for å få til et kvalitetsløft i skolen, for å sikre at jenter får mulighet til å fullføre utdanningen, for at barn som i dag faller utenfor har tilgang til utdanning av god kvalitet, og om å gjøre mer for å sikre at barn og ungdom som lever i krise- og konfliktsituasjoner ikke fratas utdanningen de har rett til.

Det er anslått at verdenssamfunnet må dekke et årlig finansieringsgap på 22 milliarder amerikanske dollar for å nå målet om utdanning som forventes vedtatt på FN-toppmøtet i september. Vi har også tatt konkret initiativ til å nedsette en kommisjon på høyt nivå for å vurdere hvordan finansieringsgapet kan fylles. Vi arbeider også med et sett prinsipper som kan ligge til grunn for en plattform eller et fond for utdanning i krise og konflikt.

Hva kan den bety for barn og unge med nedsatt funksjonsevne?

Å nå grupper som i dag ikke får utdanning er et hovedmål i den norske utdanningssatsingen. En tredel av de om lag 60 millioner barn som i dag ikke får utdanning antas å være barn med funksjonshemming. Vi ønsker at rettighetene til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser skal integreres i de fire hovedtemaene på toppmøtet.

Dere har nedsatt en egen ekspertgruppe for å se på utfordringer for funksjonshemmede og utdanning spesielt. Hva forventer du at denne ekspertgruppen bidrar med til konferansen?

Denne internasjonale ekspertgruppen har fått i oppgave å komme med innspill til hvordan hensynet til personer med funksjonsnedsettelser kan bakes inn i diskusjonen på toppmøtet og være med i konklusjonene fra møtet.

Hva er det viktigste Atlas-alliansen kan bidra med før, under og etter konferansen?
Atlas-alliansen forener de norske organisasjonene med erfaring fra utdanning for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Det er viktig at alliansen deler disse erfaringene og forslag til hvordan dette arbeidet kan styrkes i den samlede utdanningsinnsatsen. Derfor er også Atlas-alliansen med i den internasjonale ekspertgruppa. Arrangementet om ettermiddagen dagen før toppmøtet vil også være en viktig anledning til å fremme interessene til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Norge har også tatt initiativ til den viktige konferansen i Oslo 28-29.5 om Safe Schools: Protecting Education From Attack. Hva ønsker man spesielt å oppnå her?

I land i krig og krise kan det å gå på skole være noe av det farligste et barn eller ungdom kan gjøre. Også skoleveien er utsatt. 28 millioner barn i konfliktområder får i dag ikke skolegang. Norge og Argentina, i samarbeid med en rekke andre land og aktører, har fremmet «Retningslinjer for beskyttelse av skoler og universiteter mot militær bruk i væpnet konflikt». Vi vil bruke dette internasjonale møtet til å oppfordre andre land til å forplikte seg til å følge disse retningslinjene, så barn kan være trygge på skolen også i konfliktsituasjoner.

Er det noen sammenheng mellom de to konferansene?

Norge arbeider med utdanning i krise og konflikt langs flere spor. Konferansen den 7. juli har som et utgangspunkt en mer generelt vektlegging av tilgang til utdanning i krise og konfliktsituasjoner, og vil se særlig på hvordan den globale finansieringen kan styrkes både gjennom humanitær bistand og langsiktig utviklingssamarbeid. Konferansen den 28.-29. mai er tematisk mer spesifikk om utdanning i konflikt, med mål om å få flest mulig stater til å slutte seg til de nye retningslinjene. Vi må forhindre at millioner av barn og ungdom blir stående uten utdanning på grunn av konflikt.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =