Innspill til Utenriksdepartementets nye handlingsplan om kvinner i utviklingssamarbeidet

05 Apr 2013
Utenriksdepartementet lager i 2013 ny handlingsplan om kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken og har invitert organisasjonene til å komme med innspill. Atlas-alliansen har fremmet funksjonshemmede kvinners rettigheter og tuberkuloserammede kvinner.

Atlas-alliansen er positiv til at norske myndigheter nå jobber med å knytte utenriks- og utviklingspolitikken sammen i den nye handlingsplanen om kvinners rettigheter og likestilling.

Atlas-alliansen har bidratt til fellesinnspill fra gender fagnettverket hvor vi er medlem. Vi  mener imidlertid at viktigheten av å inkludere våre målgrupper er av så stor betydning i arbeidet med kvinner og likestilling at vi velger å levere utdypende innspill.

For å kunne nå målet om å bidra til fattigdomsreduksjon er det helt nødvendig i den nye handlingsplanen å understreke at likestilling inkluderer alle. Med en rettighetsbasert norsk utenriks- og utviklingspolitikk er det vesentlig at universelle menneskerettigheter fortsatt er det bærende prinsippet i handlingsplanen. I tillegg til CEDAW og konvensjonene nevnt i nåværende handlingsplan, bør også koblingen til FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) være sentral i norske myndigheters dialog og samarbeid.

Det er helt avgjørende å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i alt utviklingsarbeid, inkludert i kvinne- og likestillingssatsingen, for å nå de siste 10 prosentene. Den nye handlingsplanen bør derfor ses i sammenheng med Stortingsmelding 25 «Dele for å skape» som understreker at norske myndigheter skal vektlegge og støtte opp om rettighetsbasert arbeid i den internasjonale og nasjonale dialogen, og som videre påpeker at arbeid for funksjonshemmedes rettigheter særlig vil prioriteres innen relevante områder, som i kvinnesatsingen. Dette bør også inkludere en aktiv involvering av kvinner med nedsatt funksjonsevne i kjønnsrelatert forskning og statistikk, spesielt med tanke på å kartlegge diskrimineringsmekanismer for funksjonshemmede jenter og kvinner innenfor et helsebasert perspektiv, samt til utdanning og arbeidsliv.

Atlas-alliansen ser det som helt vesentlig at det i handlingsplanen fremheves at det må rapporteres til kvinnekommisjonen på hva som gjøres for å myndiggjøre funksjonshemmede kvinner i de enkelte land. Dette gjelder både hvordan Norge rapporterer på nasjonale forhold, men ikke minst hvordan vi innretter utviklingspolitikken og i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Art 32.

 

Tematiske prioriteringer

Atlas-alliansen synes det er viktig å videreføre tematiske prioriteringer fra forrige handlingsplan for å sikre langsiktighet i arbeidet. I tillegg mener vi at det vil styrke Norges innsats på menneskerettighetsområdet med et mer tydelig fokus på:

1. Rettighetsbasert utvikling

500 millioner av verdens befolkning er kvinner og jenter med nedsatt funksjonsevne . Med vedvarende fattigdom, økte antall kriser og konflikter, samt en aldrende befolkning vil dette tallet fortsette å stige. Situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne er absolutt verst i lav- og mellominntektsland. Funksjonsnedsettelser fører ofte til økt fattigdom gjennom ekskludering fra utdanning og arbeid. I følge UNESCO går over nitti prosent av barn med nedsatte funksjonsevner ikke på skole og statistikken for jenter viser enda lavere tall. Uten utdanning er mulighetene for å leve et selvstendig liv kraftig redusert for en kvinne med nedsatt funksjonsevne. I arbeidet med økt likestilling og bærekraftig vekst er det derfor helt nødvendig å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i den norske innsatsen. Vi mener:

 • Arbeid for å styrke og ivareta rettigheter til jenter og kvinner med nedsatt funksjonsevne må særlig prioriteres i kvinnesatsingen
 • Det er helt nødvendig at jenter og gutter med nedsatt funksjonsevne inkluderes i utdanningssatsing på lik linje med andre barn og unge
 • Det må legges til rette for at også menn kommer på banen for å sikre reell likestilling mellom kjønn

 

2. Vold mot kvinner

Det er godt dokumentert at kvinner med nedsatt funksjonsevne oftere enn andre kvinner opplever vold og overgrep . For å unngå at dette forblir et usynlig tema for offentligheten er det helt nødvendig at vold mot kvinner med nedsatte funksjonsevner adresseres i politiske fora hvor vold mot kvinner diskuteres generelt, noe barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen understreket under FNs kvinnekommisjon i mars tidligere i år. Vi mener handlingsplanen må være tydelig på at:

 • Alle tiltak og handlinger når det gjelder vold mot kvinner må være ikke-diskriminerende overfor kvinner med nedsatte funksjonsevner
 • Funksjonshemmede kvinner og jenter har særlig behov for beskyttelse og må adresseres særskilt i planen

 

3. Helse

I land hvor kvinner er utsatt for utstrakt diskriminering, opplever kvinner større hindringer mot å oppnå effektiv helsehjelp enn menn. Kulturelle barrierer for kvinners bevegelighet, oppfatninger av skam, manglende selvbestemmelse og økonomisk avhengighet er årsaker som begrenser kvinners tilgang til helsetjenester. På verdensbasis er tuberkulose en av de viktigste dødsårsakene blant kvinner (man anslår at rundt 500.000 kvinner døde av tuberkulose i 2011) og tuberkulose er den tredje viktigste dødsårsaken blant kvinner i reproduktiv alder. Derfor mener vi at norske myndigheter må:

 • Støtte utbygging av desentraliserte helsetjenester for å nå kvinner, dette er spesielt viktig for funksjonshemmede og tuberkuloserammede
 • Bidra til samarbeid mellom tiltak knyttet til reproduktiv helse/mødrehelse og tuberkulose
 • Adressere fysiske og økonomiske barrierer som er til hinder for å sikre kvinner tilgang til nødvendige helsetjenester
 • Arbeide med opplysnings- og holdningsarbeid for å motvirke stigmatisering av kvinner med nedsatte funksjonsevner og tuberkuloserammede kvinner
 • Øke innsatsen innen forebyggingsarbeid på relevante områder for å bidra til å redusere funksjonsnedsettelser som skyldes komplikasjoner under fødsler, mangel på nødvendig vitaminer og ernæring under svangerskap (eks. folat for å forebygge ryggmargsbrokk) etc.
 • Bidra til samarbeid mellom tiltak knyttet til kvinner og hiv og tuberkulose
 • Fremheve tuberkulose innenfor relevante områder som bør videreføres fra forrige handlingsplan og fra St. melding 11, særlig gjelder dette kvinners reproduktive helse, hiv og vold mot kvinner

 

4. Kriser og konflikt

Jenter og kvinner er svært sårbare under kriser og konflikt, og jenter og kvinner med nedsatte funksjonsevner er ofte ekstra sårbare. I tillegg skaper kriser og konflikt nye funksjonshemmede som skal integreres i samfunnet. Vi mener norske myndigheter må bidra til at:

 • Tiltak igangsettes for å beskytte jenter og kvinner med nedsatte funksjonsevner i kriser og katastrofer
 • Jenter og kvinner, inkludert kvinner med nedsatte funksjonsevner, inkluderes på alle nivåer i katastrofehåndtering – planlegging, utforming og implementering – for å redusere sårbarhet og øke effektiviteten av nødhjelpstiltak
 • Gjenoppbygging etter kriser og konflikter resulterer i mer tilrettelagt og tilgjengelig infrastruktur

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =