Nedrustningavtaler og støtte til ofre

30 Sep 2012
Landminekonvensjonen fra 1997 var den første nedrustningsavtalen som også inkluderte støtte til ofre. Da klasevåpenkonvensjonen ti år senere ble signert i Oslo, var støtte til ofre en naturlig og viktig del av avtalen. I 2006 kom en egen konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter.

Av Camilla Stabell

Det er viktig å se sammenhengen mellom de rettighetene som er nedfelt i våpennedrustningsavtalene og de rettighetene som er nedfelt i konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonshemninger (CRPD).

Ofre for klaser og miner er ofte skadet for livet og må finne sin plass i samfunnet som funksjonshemmet. Dette er en livslang prosess, og handler om mye mer enn proteser og den umiddelbare rehabiliteringen rett etter ulykken.

De tilbudene og holdningene som eksisterer i samfunnet overfor funksjonshemmede vil også gjelde ofre for miner og klasevåpen. I altfor mange tilfeller snakker man da om mangel på tilbud og negative holdninger overfor funksjonshemmede.

På den andre siden må det ikke legges opp til særordninger og fordeler for de som er skadet på grunn av krig og konflikt og de som er født funksjonshemmet eller er funksjonshemmet av andre årsaker. I en rekke land har man sett at de som er skadet i krig har høyere status og flere fordeler enn andre funksjonshemmede.

Disse tre konvensjonene stadfester alle funksjonshemmedes rettigheter og må sees i sammenheng.


Gheressus Jene mistet benet da han tråkket på en mine i Eritrea.
Foto: Morten Krogvold. 

 

Statspartsmøte om klasevåpenkonvensjonen

I midten av september ble det tredje statspartsmøtet om klasevåpenkonvensjonen (CCM) avholdt i Oslo. Under statspartsmøter samles de statene som har ratifisert konvensjonen og gjennomgår status for gjennomføring av konvensjonens forpliktelser, det vil si hvordan selve implementeringen gjennomføres og hvor langt man har kommet. Det er jo selve gjennomføringen av forpliktelsene som har betydning for de det gjelder.

Så langt har 75 stater ratifisert Klasevåpenkonvensjonen. Under møtet i Oslo var i tillegg rundt 30 stater til stede som så langt ikke har ratifisert avtalen, men som ønsker å gjøre det.

Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen for statspartsmøtet og fokuserte blant annet på at denne konvensjonen har gjort at vi har klart å stoppe den enorme potensielle katastrofen klasevåpen kan bli, før den ble så ødeleggende som landminer i verden har vært og fortsatt er (se link til talen hans under).

 

Støtte til ofre

Destruksjon av klasevåpenlagre og rydding av områder står høyet på agendaen for mange stater. Men støtte til ofre er det tredje hovedtemaet i klasevåpenkonvensjonen. Enkelte stater utmerker seg som sterke pådrivere for denne delen av avtalen. Det er også sterke krefter i sivilsamfunnsorganisasjonene og blant ofre selv som jobber opp mot myndighetene og legger press på gjennomføring av forpliktelsene i artikkel 5 som omhandler støtte til ofre.

Det er relativt bred enighet om at artikkel 5 må tolkes på en holistisk måte og er en del av en bredere helse-, sosial – og utviklingsagenda. CRPD, konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, danner en naturlig ramme rundt dette.

Under møtet i Oslo holdt Atlas-alliansen et side event som utforsket hvordan klasevåpenkonvensjonen, landminekonvensjonen og konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) kan sees i sammenheng og forsterke hverandre. De fleste ser at CRPD er framtiden, også for landmine- og klasevåpenofre. Den dekker alle rettigheter for alle funksjonshemmede.


Menneskerettighetsrådgiver Marianne Schulze innleder på Atlas-alliansens side event om hvordan konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter kan bidra til rettighetene for ofre for miner og klasevåpen. 

Utfordringen med CRPD er at den fortsatt har lang vei før den blir satt ordentlig ut i live. Implementeringsfasen går tregt. Klasevåpen- og minekonvensjonen er kommet lenger og i årene som kommer er det viktig at disse tre konvensjonene forsterker hverandre. Det er også viktig å påpeke at det i støtten til ofre i nedrustningsavtalene ikke skilles mellom ofre for klasevåpen og miner, alle funksjonshemmede skal ha tilgang på de samme tjenestene.

 

Mer informasjon

Kriser og konflikt

Oslo Conference on Disability in Conflicts and Emergencies 2011

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − eighteen =