Norad-tildeling blir spørsmål i Stortinget

04 Apr 2016
Trine Skei Grande (V) er en av flere som stiller spørsmål til Norad's tildelinger, og hvordan dette henger sammen med stortingsvedtaket før jul. Atlas-alliansen har fått kutt i sine bevilgninger, til tross for at Stortinget vedtok å styrke funksjonshemmedes rettighetsarbeid i bistanden. Kuttet rammer særlig Atlas-alliansens inkluderingsarbeid - et svært vellykket samarbeid som alliansen har med norske bistandsorganisasjoner for at de skal inkludere funksjonshemmede i sine målgrupper.

Atlas-alliansen er glad for Trine Skei Grandes og andres engasjement, og ser frem til svar fra utenriksministeren.

Spørsmål stilt 30. april  – fra Trine Skei Grande (V) til utenriksminister Børge Brende :

Trine Skei Grande (V): FN har pekt på at funksjonshemmede er en av de aller mest marginaliserte gruppene i fattige land og i konfliktområder.  I desember 2015 i forbindelse med budsjettbehandlingen var det enighet på Stortinget om å løfte funksjonshemmedes rettighetsarbeid. Hvordan prioriterer i praksis UD arbeidet med funksjonshemmedes rettigheter?

Begrunnelse

Det ser ut som støtten til funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid ikke har økt siden 2009, selv om det er enighet på Stortinget om at dette arbeidet skal prioriteres opp.

I tillegg til at det i forbindelse med budsjettforliket høsten 2015 var enighet om å løfte funksjonshemmedes rettighetsarbeid, har regjeringen gitt klare signaler om styrking av funksjonshemmedes arbeid i MR-meldingen og Utdanningsmeldingen. Til tross for dette har tilskuddet til organisasjoner som Atlas-alliansen i 2016 gått ned.

Deltakelse, medbestemmelse og ikke-diskriminering er viktige menneskerettighetsprinsipp. For å gjennomføre de nye bærekraftsmålene i våre partnerland, er aktiv deltakelse fra funksjonshemmedes egne organisasjoner avgjørende for minske gapet mellom funksjonshemmede og resten av befolkningen i Sør. Representative organisasjoner med kunnskap om hvordan bærekreftsmålene og menneskerettighetsforpliktelsene kan og bør følges opp, er noe av det viktigste vi kan støtte for å bidra til endring i praksis. Det er viktig å ikke stoppe opp i dette viktige arbeidet nå.

Det mest problematiske er kuttet i støtten til Atlas-alliansens inkluderingsarbeid. UD har støttet Atlas-alliansens arbeid med praktisk inkludering gjennom et eget prosjekt og egen finansiering i perioden 2013-2015. Dette har bidratt til å styrke inkludering blant andre frivillige organisasjoner og tilskuddsmottakere, og kompetansen om inkludering blir etterspurt av stadig nye aktører. Dette prosjektet er overført til Norad fra Utenriksdepartementet uten at finansiering følger med. Det må derfor finansieres innen Norad-rammen, dvs. innenfor det samme bevilgningsnivå fra Norad som i 2015.

Atlas-alliansen må derfor redusere sitt arbeid med inkludering som følge av dette kuttet for å kunne opprettholde støtten til funksjonshemmedes organisasjoner i sør på nivå av 2015.

Regjeringen har styrket arbeidet med utdanning for utvikling og her er det et potensiale for at midler kanalisert gjennom globale fond, for eksempel Global Partnership for Education og sektorprogram på utdanning og helse vil kunne nå ut til mange funksjonshemmede (mainstreaming) Dette er bra, men uten å styrke funksjonshemmede på bakken som kan påvirke egne myndigheter og sikre aktiv deltakelse av funksjonshemmedes egne organisasjoner, risikerer man at satsingen ikke får noen effekt i praksis.

Les her innlegget Verdien av et stortingsvedtak 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =