Norads nye strategi

11 Apr 2021
Bærekraftsmålene blir styrende for Norad, ifølge deres nye strategi, presentert i starten av 2021. Hva betyr det for Atlas-alliansen og vårt arbeid?

Bakgrunn

I 2015 forvaltet Norad rundt 4,7 milliarder kroner. Norad og Norad-ansatte levde med stor grad av usikkerhet. Regjeringen ønsket å legge ned Norad i sin eksisterende form og heller legge mer av organisasjonens arbeid direkte under Utenriksdepartementet. Med et bistandsbudsjett på i underkant av 40 milliarder var det fristende å gjøre dette grepet for å få til en enda bedre helhetlig forvaltning av norsk utviklings- og utenrikspolitikk, var omkvedet. Det var naturligvis stor intern motstand mot dette i Norad, med mulige tap av arbeidsplasser etc.

Nå er ny direktør, Bård Vegard Solhjell på plass, og Norad har lyktes i å konsolidere sin stilling. I 2020 forvaltet organisasjonen nesten 19 milliarder kroner. Det vil si ca halvparten av det norske bistandsbudsjettet.

En ny strategi var derfor påkrevd og den ble publisert den 16. mars. Det kommer til å bli noen interne omorganiseringer hos Norad i løpet av 2021, i en dialog med ansatte-representanter og fagforeninger, men strategidokumentet sier ikke noe spesielt om dette. Strategien vil forøvrig lanseres i det offentlige rom en eller annen gang etter påske via et eget arrangement.

Innhold

Hoved-overskriften er at FNs bærekraftmål skal være styrende for Norads strategi framover og at alt Norad gjør skal bidra til at målene nås.. Det er ingen overraskelse, og helt i tråd med hele bistandsverden, og tidligere stortingsmeldinger.

Norad skisserer fem utviklingsområder for å sette strategien ut i livet:

1) Sette penger i arbeid på en mer strategisk måte

2) En sentral partner i bærekraftig utvikling

3) Bidra til en grønnere verden

5) Være nyskapende i utvikling av bistanden

6) Styrke og systematisere utvikling, deling og bruk av kunnskap i Norad

Hva av dette kan brukes av oss?

Innevarsler strategien føringer vi kan og bør forholde oss til i eksisterende arbeid og med tanke på nye planer?

Det mest åpenbare for oss er selvsagt at bærekrafts-agendaen har som sitt viktigste prinsipp at «ingen skal utelates». Dette omtales i strategien som grunnleggende for Norads arbeid.

«De mest sårbare og marginaliserte menneskene i verden skal inkluderes i utviklingen.» (Side 10).

Strategien er opptatt av grønn utvikling, og det faktum at utviklingen peker fremover mot en verden der langt flere flykter på grunn av naturkatastrofer og klimaendringer enn av krig og konflikt. Atlas-alliansen har over tid flagget at den humanitære stormakten Norge må bli mye bedre på inkluderende humanitær bistand. Strategien sier følgende om klimaendringer og humanitær bistand:

«Dette vil utfordre hvordan Norad og andre aktører tenker rundt broen mellom kortsiktig humanitær innsats og langsiktig utviklingssamarbeid og samfunnsbygging.» (Side 9).

Slagordet «fakta skal ha makta» skal gjennomsyre Norads arbeid.

«Det betyr at innsikt og forståelse basert på forskning og annen kunnskap alltid skal brukes, og trumfer tradisjon, rutine eller etablerte forestillinger.» (side 11).

Dette er noe Atlas-alliansen kan istemme, og vi har brukt analyser og akademiske studier gjennom år for å kartlegge inkluderende utvikling (Annika Nilsson m.fler) og levekår (Sintef).

Litt mer utdypende

Mål 4 sier at Norad «..skal være nyskapende i utvikling av bistanden». Det utdypes til det følgende:

«Vårt mål er at Norad skal preges av en innovasjons- og nyskapingskultur som prøver nye samarbeidspartnere, kanaler og måter å drive bistand på. Dette betyr mer aktivt å vurdere nye metoder, kanaler og partnere som kan ta oss lengre. Norad skal tenke nytt rundt hvordan vi kan nå fram til mottakere. Vi skal arbeide mer systematisk med å utvikle det faglige grunnlaget for bistanden, og følge og forstå nye utviklingstrekk hos samarbeidspartnere. Viktige deler av kunnskapsgrunnlaget vårt skal produseres av partnere og kunnskapsmiljøer i utviklingsland. Norad vil utvikle kompetanse og kultur for innovasjon internt i etaten, og bruke midler til å teste ut nye ideer samt oppskalering av de beste ideene som gir gode resultater» (Side 20).

Mye av det arbeidet vi gjør via TOFI-samarbeidet må sies å kunne passe godt inn under dette målet, og vil kunne være noe vi kan bygge videre på i vår dialog med Norad.

Mål 5 sier at Norad «…skal styrke og systematisere utvikling, deling og bruk av kunnskap i Norad». Det utdypes til følgende:

«Vårt mål er at Norad skal drive kontinuerlig utvikling av kompetanse og arbeidsmetodikk, øke myndiggjøring av medarbeiderne og stimulere til deling av kunnskap internt og med våre partnere. For å lykkes med dette vil vi styrke Norads læringskultur og motivere til kunnskaps- og erfaringsutveksling. Vi skal jobbe mer på tvers og fremme mer selvstendighet og myndighet til ledere og medarbeidere i organisasjonen. Norad skal prioritere kompetanseheving og karriereutvikling ved bruk av strategisk kompetanseutvikling. Vi vil fremme intern mobilitet og tilby muligheten til å ta på seg nye oppgaver. Norad skal ta i bruk teknologi og digitale verktøy som vil forbedre og effektivisere vår arbeidsmåte. Vi må ta store skritt innenfor digitaliseringsagendaen i tiåret frem mot 2030 for å nå målene våre. Vi skal jobbe for å øke mangfoldet blant Norads ansatte, langs flere dimensjoner.» (Side 21).

Dette er primært en intern målsetting for Norad-byråkratiet, men jeg mener at vi også kan se vårt krav om å få inn inkluderende utvikling som del av Kunnskapsbanken som relevant, samt det å få et inkluderingsteam på plass hos Norad.

Strtegien kan lastes ned her.