Norge ratifiserte FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter 3. juni 2013

14 Jan 2014
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne forplikter Norge til å inkludere funksjonshemmede i norsk utviklingspolitikk og utviklingssamarbeid. Endelig ble den ratifisert av Norge!

3. juni samlet Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Utenriksdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet myndigheter og sivilsamfunnet til en markering av norsk ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nr 130 som ratifiserte konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Konvesjonen har stor betydning for funksjonshemmede i Norge – men den er også unik ved at det er en menneskerettighetskonvensjon som også inneholder føringer for internasjonalt arbeid. Artikkel 32 i konvesjonen forplikter Norge til å inkludere funksjonshemmede i norsk utviklingspolitikk og utviklingssamarbeid. 130 land har nå ratifisert konvensjonen.

Norges innsats overfor funksjonshemmede i norsk utviklingsarbeid

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Arvinn Gadgil, presenterte en kort publikasjon om Norges internasjonale innsats for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I denne inneholder Norges planer for hvordan de skal følge opp dette framover. Gadgil nevnte også NCG/Norad-rapporten fra 2012 som viste at Norge ikke har klart å inkludere funksjonshemmede i bistandsarbeidet. Norge skal bli bedre på dette og vil følge opp rapporten med en handlingsplan, sa Gadgil.

Mer informasjon:

Publikasjonen til UD om Norges internasjonale innsats for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leses her (pdf). 

Les statsråd Inga Marte Thorkildsen og Heikki Holmås sin kronikk i Dagsavisen.

Lenke til FN sider om konvensjonen og funksjonshemmedes rettigheter, UN Enable.

Lenke til en norsk oversettelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.