Ny rapport om stigma og utdanning

16 May 2018
Læreres holdninger er avgjørende for å hindre stigmatisering av funksjonshemmede barn. Med de rette rutinene på plass kan undervisningen tilpasses den enkeltes behov, noe som kommer alle elever til gode. Det er noen av funnene i en fersk rapport.

Forskerne Gloria Azalde og Stine Hellum Braathen ved SINTEF teknologi og samfunn har oppsummerer eksisterende forskning og identifiserer noen mulige løsninger på problemet med at funksjonshemmede holdes utenfor utdanning.

Last ned rapporten

De finner at problemene og løsningene finnes på to nivåer, samfunnsnivå og i skolene.

Samfunnet

Funksjonshemmedes tilgang på utdanning påvirkes i stor grad av det dominerende medisinske synet på hvordan funksjonsnedsettelser oppleves i samfunnet. Her fokuserer man på begrensningene hos individet, og behovet for å tilpasse seg til samfunnet.

Et nyere forståelse av funksjonsnedsettelser kombinerer den medisinske modellen med en sosial modell for funksjonsnedsettelser. Resultatet er det som kalles International Classification of Functioning, Disability and Health (IFC). Med dette perspektivet beskrives funksjonsnedsettelser slik:

Funksjonsnedsettelse er et felles begrep for svekkelser, aktivitetsbegrensninger og hindre mot deltakelse, og refererer til de negative aspektene ved interaksjonen mellom et individ (med helseutfordringer) og det individets kontekstuelle faktorer (miljømessige og personlige) (WHO og Verdensbanken 2011).

Å integrere ICF-modellen i undervisningen trenger ikke å være kostbart. Land kan starte med å integrere perspektivet i lærerutdanningen. I tillegg til å gi lærerne noen konkrete verktøy for å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev vil dette kunne bidra til holdningsendringer.

På samfunnsnivå kan også organisasjoner spille en rolle ved å påvirke lokalsamfunn til å legge fysisk til rette for funksjonshemmede og hjelpe barna med å hevde sin rett til utdanning.

Skolemiljø

For at funksjonshemmede barn og unge skal kunne utvikle sine evner best mulig må skolemiljøet legge best mulig til rette for dette. Rapporten viser at spesielt lærernes og skolelederes kunnskap og holdninger er avgjørende for å minske betydningen av stigmatisering. Med riktige rutiner på plass kan utdanningen tilpasses den enkeltes behov, noe som er til glede for ikke bare funksjonshemmede barn, men for alle barn. Litteraturen viser at hvor lenge funksjonshemmede barn går på skole, og hvor bra de gjøre det, avhenger like mye av psykososial tilpasning som av fysisk utforming av læringsarenaen.

Å investere i lærerutdanning vil gi økt produktivitet, og dermed øke et lands velstand. Å implementere inkluderende utdanning sikrer at utdanningen er tilgjengelig, tilrettelagt, akseptabel og i stand til å tilpasse seg alle barna. Å få til dette krever kvalitet i utdanningen på systemnivå, slik at alle barn, uavhengig av deres sårbarheter, oppnår sitt potensiale.

Last ned rapporten

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − eight =