Regjeringen lover strategi for marginaliserte grupper

18 Jan 2019
I regjeringsplattformen varsles det at det skal utarbeides en strategi for arbeidet med funksjonshemmede og andre marginaliserte grupper. Dette er veldig gledelig, men hva som faktisk kommer til å stå i strategien er avgjørende.

I 2018 ble funksjonshemmedes plass i bistand og utvikling satt på dagsorden gjennom Global Disability Summit. I tillegg har mange store aktører, blant annet Verdensbanken og britiske DFID, det siste året lansert ambisiøse planer for hvordan de skal inkludere funksjonshemmede sitt arbeid.

Nå kan det se ut som om Norge følger opp. I regjeringsplattformen varsler de fire partiene at de skal:

Utarbeide en strategi for å sikre at marginaliserte grupper, som tros- og livssynsminoriteter, LHBTIQ-personer og mennesker med nedsatt funksjonsevne, blir hensyntatt i relevante satsinger.

– Dette er et meget spennende grep vi ønsker velkommen. Det er ingen tvil om at dersom vi skal klare å nå bærekraftsmålene må det settes inn en ekstra innsats for å nå marginaliserte grupper. Dette er da også tydelig formulert i Agenda 2030, sammen med ambisjonen om å først nå de som henger lengst etter, sier daglig leder i Atlas-alliansen Morgen Eriksen

Eriksen har også klare tanker om en strategi burde inneholde.

– Vi mener målet må være at all norsk bistand er inkluderende. For funksjonshemmede kan man i første omgang sikre at all utdanningsbistand og kvinnesatsingen er inkluderende for funksjonshemmede. Dette burde det være mulig å gjennomføre i løpet av noen få år, sier Morten Eriksen.

Våre forslag til strategien

Det står ingenting i regjeringsplattformen om hva en slik strategi skal inneholde. Skrivejobben vil nok UD og Norad komme til å jobbe en god del med. Her er litt starthjelp for at det skal bli lettere å komme i gang.

Vi vil foreslå at følgende punkter om funksjonshemmede blir en del av strategien om marginaliserte grupper:

Inkludering og likestilling må gjennomsyre alt norsk utviklingssamarbeidet. Som et første skritt skal det være et mål at

  1. Den norske utdanningssatsinga skal innen 2021 være fullt inkluderende, og at dette er sporbart i alle tiltak og i alle kanaler for bistand

og at

  1. All innsats for kvinner og likestilling skal inkludere funksjonshemmedes interesser – innsatsen er sporbar i alle tiltak og kanaler innen 2021.

Erfaringa viser likevel at det i tillegg til inkludering i generelle programmer er absolutt nødvendig med tiltak som er direkte rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Derfor bør:

  1. Midler til målrettede tiltak for inkludering av funksjonshemmede økes til 1 % av norsk bistand årlig innen 2021.

Funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid må spille en nøkkelrolle i en ny strategi for funksjonshemmede i utviklingsland.

  1. Styrking av funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid må stå sentralt i norsk innsats for menneskerettighetene.

For å få til en slik satsing er det nødvendig med mer kunnskap:

  1. Inkludering av funksjonshemmede må være en sentral del av Norads nye kunnskapsbank.
  2. Forskning, statistikk og data om funksjonshemmedes situasjon og tiltak for å bygge ned barrierer for deres inkludering i samfunnet, må prioriteres høyere. Det må øremerkes mer midler til forskning og kartlegging.

Marginaliserte grupper trenger gode organisasjoner som taler deres sak. Norge har en lang tradisjon med å finansiere norske organisasjoners bistand til sine partnere i fattige land. Dette arbeidet begrenses imidlertid ved at det er underlagt det samme kravene om 10 prosent egenandel som annen bistand. Å skaffe egenandelen er så krevende at mange av de funksjonshemmedes organisasjoner av denne grunn ikke kan drive med bistand, og det er også grunnen til at andre ikke kan øke sin innsats.

  1. Kravet om egenandel i bistanden må derfor praktiseres slik at marginaliserte grupper i Norge, som funksjonshemmedes organisasjoner, ikke forhindres fra å støtte rettighetsarbeid for marginaliserte grupper i utviklingsland

Britiske DFID har som allerede nevnt gått foran og lansert sin strategi for arbeidet med funksjonshemmede. Denne strategien skrev vi om i Bistandsaktuelt to dager før regjeringsplattformen ble lagt frem.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 − one =