Skole, samfunn og stigma

25 Apr 2018
Skolen er nøkkelen i kampen mot stigma og i jobben for å nå bærekraftsmålet om utdanning for alle.

Av Morten Eriksen daglig leder i Atlas-alliansen, Gloria Azalde forsker i Sintef og Stine Hellum Braathen forskningsleder i Sintef

De fleste av oss har, eller kommer til å få, små eller store utfordringer med å delta i samfunnet på lik linje med andre en eller annen gang i livet. Da er det viktig med velfungerende helsevesen og hjelpeapparat. Men like viktig er den sosiale dimensjonen vi ferdes i. Kulturen rundt oss avgjør hvordan andre oppfatter oss. Over hele verden opplever personer med funksjonshemning å bli sett ned på, holdt utenfor eller stigmatisert. En ny rapport fra SINTEF peker på skoleverket som en viktig samfunnsarena for å løse utfordringen. Det bør være godt nytt for vår fortsatt ferske utviklingsminister, Nikolai Astrup.

Last ned rapporten

Alle skal med

Norsk bistand prioriterer utdanning. Det betyr mer penger til utdanningsdepartement, flere skolepulter, flere lærere, bedre og oppdatert læ- ringsmateriell og tilrettelegging for jenter. Det siste er ekstra viktig, ettersom FNs nye bærekraftsmål har som grunnpilar at «alle skal med». Men paradoksalt nok henger én gruppe igjen, nemlig mennesker med funksjonshemninger. Dette er mye på grunn av lærernes manglende kunnskap og holdninger. Det er ikke mulig å oppnå bærekraftsmålet om utdanning for alle om ikke funksjonshemmede, som utgjør omkring 15 prosent av verdens befolkning, er med.

SINTEF har nettopp levert rapporten The role of stigma in accessing education for people with disabilities in lower and middle-income countries. Den gjennomgår litteratur som ser på stigma som barriere for funksjonshemmede i sin streben etter å få tilgang på utdanning.

Kast vann på en epileptiker

Konklusjonen er at stigma, det vil si diskriminering og utestengelse, kommer fra holdninger og overbevisninger som lever i beste velgående i alle samfunnslag, også fra funksjonshemmede selv. Det er en enkel logikk bak: Når du tidlig i livet blir vurdert som mindre verd, både av familie, andre barn og nabolag, da føler du deg mindreverdig.

Det er overraskende mange myter som lever i beste velgående i mange land. Rapporten refererer blant annet til en studie utført blant studenter på videregående i India, som viser at mange studenter tror epilepsi er arvelig, og ca. 40 prosent av dem som ser et anfall ville kastet vann på personen eller tvunget dem til å lukte på noe sterkt, som en løk eller en (sur) sko. Like mange trodde også at epileptikere er farlige og at de har lavere IQ enn gjennomsnittet.

Endringsagenter

Fysiske barrierer i hverdagen skaper ofte psykiske barrierer for den enkelte funksjonshemmede. En føler seg utenfor og trekker seg heller tilbake. Samfunnets stigma skyldes først og fremst mangel på kunnskap og kjennskap, og baserer seg ofte på et medisinsk syn på funksjonshemning. Det fører til at funksjonshemning blir sett på som et personlig og medisinsk anliggende, ja sågar en personlighetsfeil. På den måten fritas samfunnet for den plikten det har til å tilrettelegge. Dette fører også til at potensialet for aktive, deltagende borgere mistes av syne, og gode ressurser brukes ikke.

Rapporten peker derfor på læreren og skolens avgjørende betydning i å bryte stigmatiserende mønstre. Læreren i utviklingsland har ofte stor autoritet og innflytelse, og tilrettelegging av undervisning vil influere medelever og deres oppfatning av menneskeverd. Skolen er en god arena for å endre samfunnets perspektiv på hva som er normalt og unormalt, akseptert og ikke akseptert.

Må løftes

Atlas-alliansen er derfor av den formening at lærere må løftes i bistanden. Dette må skje i form av kapasitetsopplæring. Vi trenger støtte til bevissthetskampanjer drevet av funksjonshemmedes egne organisasjoner i lav- og mellominntektsland.

Atlas-alliansen forventer at dette følges opp i bistandsbudsjettet som legges frem til høsten. Skolen er nøkkelen i kampen mot stigma og i jobben for å nå bærekraftsmålet om utdanning for alle.

Trykket i Vårt land 25. april 2018

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =