Budsjettet svarer ikke på Norges forpliktelser

11 Oct 2018
Både bærekraftsmålene og forpliktelsene Norge leverte under Global Disability Summit i sommer burde tale for en økt satsing på funksjonshemmede i bistanden. Dette ser vi dessverre ikke i statsbudsjettet for 2019.

Norge har sammen med resten av verden forpliktet seg på bærekraftsmålene og prinsippet om at «Ingen skal utelates». Vi kan ikke se at statsbudsjettet tar denne ambisjonen på alvor. Andelen av norsk bistand som går til målrettede tiltak for funksjonshemmede har de siste årene fortsatt å synke og er nå under 0,4%. Vi ber komiteen om å øremerke en bevilgning for å styrke funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid.

I forbindelse med Global Disability Summit signerte regjeringen i sommer konferansens Charter For Change. Statsbudsjettet for 2019 var en av de første mulighetene for å innfri på forpliktelsene, men her skuffer regjeringen.

Landene som har sluttet seg til Charteret forplikter seg til å vise politisk vilje og lederskap og til å gjøre løfter om til handlinger og endringer for å inkludere funksjonshemmede.

Kap. 152 Post 70 Menneskerettigheter

Det står i budsjettet at en av prioriteringene for neste år er Rettighetene til utsatte og marginaliserte grupper, inkludert barn, urfolk, personer med funksjonsnedsettelser og seksuelle minoriteter. Vi kan imidlertid ikke se at dette er reflektert i konkrete tiltak eller bevilgninger, og ber om at komiteen er eksplisitt i å foreslå en konkret bevilgning til arbeid for funksjonshemmedes rettigheter.

Kap. 160 Post 70 Helse og Post 71 Verdens Helseorganisasjon

Norge er også forpliktet gjennom charteret til være med på å revolusjonere tilgangen på hjelpemidler, og Norge har en unik erfaring globalt sett med våre lokale hjelpemiddelsentraler for mennesker i hele livsløpet. WHO, USAID og en rekke andre aktører lanserte nylig et initiativ for å nå 500 millioner mennesker med hjelpemidler. Men i statsbudsjettet for 2019 er det ikke noen spor av tiltak for hjelpemidler. Arbeidet med hjelpemidler må eksplisitt omtales og prioriteres i neste års statsbudsjett.

Kap. 161 Post 70 Utdanning

I Charteret forplikter regjeringen seg til å iverksette tiltak for å sikre inkluderende utdanning for personer med funksjonsnedsettelser, med de nødvendige ressursene for å sette planene ut i livet. I store deler av norsk utdanningsbistand kan man ikke vise til tiltak for å sikre at skolen er tilgjengelig for funksjonshemmede.

Kap. 161 Post 72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid

I innledningen til teksten om Kunnskapsbanken og faglig samarbeid i statsbudsjettet står følgende: Faglig samarbeid skal fremme godt styresett preget av integritet, åpenhet og ansvarlighet i overensstemmelse med bærekraftsmål 16 om fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn.

Atlas-alliansen mener det i tråd med denne ambisjonen er naturlig at Inkludering for utvikling blir en del av Kunnskapsbanken. Norge har kommet langt på inkludering av funksjonshemmede i samfunnet og har en lang tradisjon med at det offentlige samarbeider med funksjonshemmedes organisasjoner. Dette er kunnskap som er viktig i utviklingsland når man skal bærekraftsmålenes ambisjon om at ingen skal utelates (Leave no one behind).

Det store bildet er at norsk bistand til funksjonshemmede har blitt nedprioritert over mange år. I år 2000 gikk om lag 1% av bistanden til målrettede tiltak for funksjonshemmede. I 2016 var dette tallet nede i mindre enn 0,4%. Dette holder ikke når vi vet at det finnes 800 millioner funksjonshemmede i verdens utviklingsland og at disse jevnt over er fattigere og mer marginaliserte enn majoritetsbefolkningen. I statsbudsjettet burde det uttrykkes tydelig at denne trenden skal snus.

Kap 150, Post 70 Nødhjelp og humanitær bistand

Norge forpliktet seg til å gjøre all humanitær innsats fullt inkluderende og tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser. Her har Norge en lang vei å gå. I en studie fra tidligere i år viser deg seg at bare 7% av norsk bistand er inkluderende for funksjonshemmede. Å sikre at all humanitær innsats er inkluderende krever tiltak over statsbudsjettet, i budsjettutkastet for 2019 ser vi lite tegn til en slik omlegging – heller ikke her svarer Norge på sine egne forpliktelser.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =