Topptung norsk delegasjon i New York

13 Jun 2017
Norge prioriterer FNs statspartsmøte om funksjonshemmedes rettigheter i New York. For første gang har politisk ledelse deltatt på møtet, det samme har Likestillings- og diskrimineringsombudet.

For aller første gang har Norge sendt regjeringsmedlemmer til FNs statspartsmøte i New York 13 – 15 juni. Det er statssekretær Kai Morten Terning fra Barne- og likestillingsdepartementet som har ledet rapporteringen på hvordan Norge følger opp FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, CRPD. Konvensjonen ble vedtatt i 2006, men ble først ratifisert, dvs. innarbeidet i norsk lovverk, i 2013. Norske myndigheter har nå møtt andre stater i FN og rapportert om hvordan forpliktelsene følges opp, hvilke prioriteringer vi gjør og hva som er utfordringene.

Kai Morten Ternings tale

Statssekretær Kai Morten Terning. Foto: Moment Studio
Statssekretær Kai Morten Terning. Foto: Moment Studio

Likestillings- og diskrimineringsombudet har også deltatt for første gang. Hanne Bjurstrøms rolle er å overvåke hvordan myndighetene følger opp egen politikk og forpliktelser vi har påtatt oss.

Både regjeringsmedlemmer og ombudet har tidligere reist til FN for å rapportere på norske myndigheters forpliktelser når det gjelder diskriminering av kvinner og minoriteter. Men hvordan kan det ha seg at det er første gangen det har skjedd nå for funksjonshemmede? Vi spør statssekretær Kai-Morten Terning (FrP) i Barne og Likestillingsdepartementet.

– Norge ratifiserte CRPD-konvensjonen i 2013 og vi leverte vår første rapport til komiteen som overvåker konvensjonen sommeren 2015. Det har derfor ikke vært naturlig å delta med representanter fra regjeringen tidligere.

Er det områder som statssekretæren har merket seg har særlige utfordringer – både i Norge og i vårt engasjement globalt?

– Regjeringen er opptatt av å jobbe for at personer med funksjonsnedsettelser skal ha fullverdige og likeverdige liv, både nasjonalt og globalt. Tilgang til gode tjenester og tilrettelegging er viktig. Selv om vi også har utfordringer i Norge, har vi også et ansvar for å bidra på den internasjonale arenaen. Vi vet at personer med funksjonsnedsettelse har særlige utfordringer i humanitære nødsituasjoner. Derfor har vi arrangert et sidearrangement med dette som tema under statspartsmøtet, forteller Terning.

Statssekretær Terning har ledet den norske delegasjonen, og den inkluderer representanter fra embetsverket i flere departementer og direktorat. Sivilt samfunn har vært bredt representert som observatører i delegasjonen.  Norge har tatt initiativ til flere såkalte “sidearrangementer” under årets statspartsmøte. Norge har i alle år vært representert av embetsverket på statspartsmøtene.

Et skritt i riktig retning

Daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksen, er godt fornøyd med retningen. – Funksjonshemmede rapporterer om diskriminering både her hjemme og ikke minst i fattige land hvor vi har mye bistand. FNs nye utviklingsmål har slått fast at funksjonshemmede og andre marginaliserte grupper må med hvis vi skal få bukt med fattigdom i verden. Vi er derfor svært glade for at både regjering og Likestillingsombud nå har prioritert dette statspartsmøtet. Vi håper det er et tydelig signal om at funksjonshemmede ikke vil bli glemt.

Men fortsatt en vei å gå

Atlas-alliansen har undersøkt hvordan regjeringens formuleringer om inkludering av funksjonshemmede i bistanden blir fulgt opp i praktisk politikk. Iht FAFOs undersøkelse (lenke) er det vanskelig å spore hvordan multilaterale institusjoner følger opp innsatsen i felt. Det er heller ikke tydelige krav fra Norad i programutlysninger.

Morten Eriksen er derfor tydelig på at det fortsatt er en vei å gå.
– Det er en jobb å gjøre i å bryte ned overordnede mål, og få gode indikatorer og rapporteringsrutiner. Ikke minst også at Norad og UD krever at menneskerettighetene blir etterlevd, herunder funksjonshemmedes rettigheter, når de lyser ut programmer som næringslivet skal søke på.

Norge har påtatt seg nasjonale og internasjonale forpliktelser om å beskytte og fremme rettighetene til funksjonshemmede, i Norge og internasjonalt i alt vårt bistands- og utenrikspolitiske arbeid. Selv om Norge har vært part til FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter siden 2013, er det første gang Norge sender politisk ledelse til FN på dette møtet.

I 2015 vedtok verdens land FNs bærekraftsmål – målene er en global felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det ble enighet om å løfte de gruppene som ofte faller utenfor inkludert verdens en milliard funksjonshemmede.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 13 =