Bidrag til samfunnsbygging i sør må bli tydeligere!

27 Jan 2016
- Sivilsamfunnsorganisasjoner må tydeliggjøre sitt bidrag til samfunnsbyggingen i sør, sa forsker Berit Aasen fra Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) i sin innledning til årssamlingen i Atlas-alliansen 2016.

Forskeren mente at sivilsamfunnet nå må gå fra fokus på etablering av nødvendige resultatbaserte forvaltningssystemer til å argumentere politiske og faglig for hvordan deres bidrag til utvikling av sivilsamfunnet i sør sikrer demokrati, sosial utvikling og sosial inkludering.

Hvilke konsekvenser har nye utviklingstrender for sivilsamfunnet som utviklingsaktør? Dette var utgangspunktet for Berit Aasen da hun møtte Atlas-alliansen. Hun la vekt på kontekst og tydelige endringer, og la spesielt vekt på det følgende:

Sterke endringsaktører i sør viktig

Vi trenger sterkere nasjonale (og lokale) organisasjoner i sør som kan påvirke endring. De regionale sivilsamfunnsorganisasjonene i sør er viktige læringsnettverk. Sivilsamfunnsorganisasjoner er både tjenesteleverandører og endringsagenter i fattige land. Det er et helt klart trekk at myndigheter gjerne ser at organisasjoner leverer tjenester, men det er i flere land uttalt skepsis og motvilje mot organisasjoner som politiske og sosiale endringsaktører.

Mye å lære av kvinnebevegelsens arbeid

Berit Aasen sammenliknet funksjonshemmedes utfordringer med de som kvinnebevegelsen har stått overfor. Det har der vært nødvendig å rette innsatsen mot to nivåer, hjelp på individnivå i kombinasjon med arbeid for å bli integrert i større satsinger som kan bidra til systemendring. Dette er en direkte parallell til hvordan Atlas-alliansen arbeider med å støtte funksjonshemmede i Sør: Både målrettet tjenesteyting av og for funksjonshemmede og arbeid for endring av strukturer hvor funksjonshemmede er ivaretatt, akseptert og inkludert.

Sterke talspersoner, momentum og bredt kontaktnett

Aasen pekte videre på at brede allianser med klare mål har vært viktig for kvinnebevegelsen, med sterke talspersoner og bredt kontaktnett. Hun kaller dette ”critical people and critical moments” – altså de rette menneskene som kan utnytte handlingsrommet og ser muligheter. Hun viste også til hvor viktig det har vært å argumentere for at det lønner seg å investere i kvinner. Dette har en helt klar parallell til funksjonshemmede hvor det nå foreligger rapporter som viser hvor samfunnsøkonomisk lønnsomt det er å investere i inkludering av funksjonshemmede. Kvinnebevegelsen har klart å knytte kvinnerettigheter til sentrale utviklingsfelt slik som næringsliv og klimakampen. Aasen peker på at dette er viktig for en bevegelse som ønsker å være sentral og bli hørt. Her har vi fortsatt mye å lære av kvinnebevegelsen.

Funksjonshemmedebevegelsen har jobbet mye med nye utviklings- og bærekraftsmål de siste årene, men fortsatt er det flere viktige utviklingspolitiske tema som har stor betydning for funksjonshemmede globalt, og hvor funksjonshemmede kan bli mye mer synlig og relevant. Ikke minst gjelder dette stor satsing på investering for utvikling og inkluderende økonomisk vekst – her gjenstår mye hardt arbeid med å få på plass et perspektiv på funksjonshemmede. Atlas-alliansen fikk mange viktige innspill og ideer til refleksjon og oppfølging fra Berit Aasen, og ser at det er mye å lære av kvinnebevegelsens kamper.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =