Valgfrihet og selvhjulpenhet for alle, Erna?

09 Aug 2013
Erna Solberg (H) hadde tidlig i august en kronikk på NRK Ytring der hun fremhever det fri, selvhjulpne individet og dets valgmuligheter. Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen, utfordrer Solberg på hvordan hun mener dette også kan gjelde for funksjonshemmede i sør.

«FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne» skal sikre at funksjonshemmede får innfridd sine menneskerettigheter og får mulighet til å delta i samfunnet på linje med alle andre.

Konvensjonen vil få stor betydning i Norge, men forplikter også Norges internasjonale arbeid. Vi berømmer Høyre for stort engasjement i debatten. Erna Solberg understreker i sin kronikk 6. august at Høyre ikke bare er opptatt av det hun kaller «funksjonsfriske og ressurssterke». Høyres mål er «det frie, selvhjulpne individet som står på egne ben, skaper sine egne muligheter og tar ansvar for seg selv og menneskene rundt». Vårt spørsmål er da, hvordan vil Høyre bidra til å realisere verdiene personlig valgfrihet og selvhjulpenhet for alle, ikke bare i Norge? For mange funksjonshemmede, spesielt i fattige land, er selvhjulpenhet det samme som å bli overlatt til seg selv, og valgfrihet bare en drøm. For eksempel, får de aller færreste funksjonshemmede barn i utviklingsland mulighet til å gå på skole (UNESCO).

Det er over en milliard funksjonshemmede i verden. Mange møter en rekke hindringer til utdanning, arbeid, helsetjenester osv. Hindringene forsterkes i fattige land – og det er nettopp i fattige land de fleste funksjonshemmede lever (WHO). Det er imidlertid ikke mangel på selvhjulpenhet blant funksjonshemmede. Tvert imot viser vårt arbeid i Afrika og Asia at funksjonshemmede ofte er de som har størst evne til å hjelpe seg selv. Graden av frivillig innsats fra familie og lokalmiljø er også helt annerledes enn her.

Valgfrihet er det derimot langt igjen til for funksjonshemmede. Det er ikke mulig å nå målet om å bekjempe fattigdom uten å inkludere funksjonshemmede. Atlas-alliansen har foreslått at Norges bistand må prioritere de mest sårbare gruppene, spesielt funksjonshemmede. Vi mener det må bevilges en milliard øremerket arbeidet for funksjonshemmede. Vil Høyre stille seg bak en satsing for at personlig valgfrihet skal gjelde alle, også funksjonshemmede i sør?

 

Morten Eriksen
Daglig leder
Atlas-alliansen

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + nine =