Tuberkulose

10 Feb 2015
Faktaark fra Atlas-alliansen om tuberkulose - Tuberkulose er den mest vanlige dødsårsaken for mennesker som er smittet av hiv - Tuberkulose er en fullt helbredelig sykdom, men tar livet av to millioner mennesker hvert år - Uten behandling vil personer som har utviklet tuberkulose kunne smitte i gjennomsnitt 10-15 mennesker hvert år

Tuberkulose

Mer enn 1,7 millioner mennesker dør av tuberkulose (TB) hvert år. Med tidlig diagnose og riktig behandling vil de fleste bli helt friske. Større satsning på bekjempelse av TB er nødvendig for å nå FNs tusenårsmål om å halvere forekomsten av TB innen år 2015.

TB er en bakteriesykdom. Den oppstår oftest i lungene, men kan også ramme andre deler av kroppen, som skjelettet, lymfeknutene eller hjernen. Det er kun lungetuberkulose som kan smitte til andre.

TB-bakterier spres via luften som dråpesmitte. Det er anslått at rundt 1/3 av verdens befolkning har TB-bakterien i seg, men bare noen få av disse blir syke. Grunnen til at noen utvikler sykdommen, er at de har nedsatt immunforsvar, f.eks. på grunn av andre sykdommer, stress, forandring i klima eller dårlig ernæring.

 

Tuberkulose og fattigdom

TB er en sykdom som er nært knyttet til fattigdom. Trangboddhet og dårlige levekår bidrar til spredning av sykdommen. Samtidig blir familier både økonomisk og sosialt påvirket av at noen har utviklet TB i form av tapt arbeidsinntekt, større behov for omsorgs- og helsetjenester og stigmatisering fra samfunnet rundt.

 

Tuberkulose og hiv

Den voldsomme økningen av TB skyldes i hovedsak hiv-epidemien. Ko-infeksjonen mellom TB og hiv er meget høy og sykdommene har en negativ effekt på hverandre. TB er den mest vanlige dødsårsaken for mennesker som er smittet av hiv. I mange land er det svært vanskelig å få tilgang på behandling for både TB og hiv samtidig. Det er viktig at primærhelsetjenesten i disse landene utvikler behandlingsprogram som setter pasienten i sentrum og behandler begge sykdommene samtidig.

 

Multiresistent tuberkulose

Multiresistent tuberkulose (MDR-TB) utvikler seg på grunn av feil eller avbrutt behandling av vanlig TB. MDR-TB kan smitte direkte til friske mennesker og er vanskeligere og dyrere å behandle. I dag står 27 land for 85 prosent av alle MDR-TB tilfellene. De fem landene med flest tilfeller er Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Bangladesh.

 

Tuberkulose og kvinner

TB er den infeksjonssykdommen som tar livet av flest kvinner i fruktbar alder i fattige land. I følge WHO utvikler tre millioner kvinner sykdommen hvert år og 750 000 kvinner dør årlig. Siden TB rammer kvinner i deres mest aktive økonomiske og reproduktive år, påvirker dette i stor grad også kvinnenes barn og familier. I tillegg er kvinner med TB utsatt for mye stigmatisering.

 

Tuberkulose i Norge

Det er lav forekomst av TB i Norge i dag, med 300-350 nye tilfeller i året. Men rundt år 1900 hadde Norge en av Europas høyeste forekomster av TB med 7000 dødsfall årlig i en befolkning på to millioner. I første halvdel av 1900-tallet ble TB-forekomsten redusert på grunn av bedre levekår. Etter 1945 ble den ytterligere redusert ved hjelp av bl.a. medikamentell behandling, vaksinasjon og tidlig diagnostikk.

 

Tuberkulose i Tanzania
Bilde av Zuhura fra Tanzania og hennes to døtre.

Tanzania har siden 80-tallet vært et foregangsland i bekjempelse av TB og var et av WHOs modelland for utprøving av den internasjonale DOTS-strategien. Da hiv-epidemien på 90-tallet slo inn for fullt i Tanzania, førte det til en seks ganger økning av TB-tilfellene. Hiv-viruset svekker immunforsvaret og de sovende TB-bakteriene vekkes og slår ut i sykdom. Tanzanias helsemyndigheter tilstreber et helsetidbud der pasienter med hiv og TB får behandling samme sted.

I Temeke-distriktet i Dar Es Salaam har behandling for hiv og TB vært tilgjengelig i mange år. Zuhura (bildet) og hennes to døtre er hiv-positive. Ektemannen har forlatt dem. Zuhuru har også TB. Nå får hun behandling for begge sykdommene og har fått tilbake håpet om at hun skal greie å ta vare på barna sine selv om hun er hiv-positiv. Hun er aktiv i en pasientorganisasjon for TB- og hivpositive og hjelper andre i samme situasjon. Foto K.B. Nøsterud.

 

Tuberkulosebekjempelse

Malaria, hiv og TB er noen av de største helseutfordringene i verden i forhold til utvikling i fattige land. Bekjempelsen av TB er et globalt problem og krever verdensomspennende innsats.

Forebygging og vaksine

Selv om vaksine generelt er et viktig verktøy for smitte- og sykdomsforebygging, så gjelder ikke dette for TB. BCG-vaksinen, som brukes mot TB, er ikke god nok. BCG beskytter verken barn eller voksne hundre prosent mot å bli smittet og den beskytter heller ikke mot å utvikle sykdommen. Flere globale initiativ er startet for å utvikle nye effektive TB-vaksiner, men ingen har så langt erstattet BCG.

Tidlig diagnostikk og behandling er pr. i dag de viktigste forebyggende tiltak mot TB. En person som har utviklet TB vil kunne smitte i gjennomsnitt 10-15 mennesker i året hvis sykdommen ikke blir oppdaget og behandlet. Forskning viser at personer med symptomer på TB tar kontakt med ulike helseutøvere i snitt syv ganger før diagnosen TB blir bekreftet og de starter behandling.

Kunnskap og sykdomsforståelse, helseadferd og stigmatisering virker også inn på hvor tidlig TB diagnostiseres. Over halvparten av forsinkelsene på diagnose tilskrives barrierer i helsevesenet. Gode lavterskeltilbud for testing for TB som når ut til der folk bor er viktig.

Behandling

TB er en fullt helbredelig sykdom. Men behandlingen er tidkrevende og tar minimum seks måneder. Etter to til fire ukers behandling er TB ikke lenger smittsom. WHO har utviklet en strategi som ivaretar hele prosessen som behandlingen innebærer (DOTS). Blant annet må medisinene gjøres tilgjengelig der folk bor, de skal være gratis og de skal tas under observasjon. Dette er viktig for å unngå feil eller avbrutt behandling som kan føre til at pasienten utvikler MDR-TB. WHOs modell har oppnådd opptil 95 prosent positive behandlings-
resultater. Men behandlingen er krevende. Pasienten må ofte oppsøke helsevesenet hver dag for at medisinbruken skal kunne observeres. Dette har konsekvenser for inntektsmuligheter og sosialt liv. En av de største utfordringene er å legge til rette for at pasienten fullfører behandlingen. MDR-TB kan også helbredes, men behandlingen er vanskeligere og tar to år.

Globale partnerskap

Det er opprettet globale partnerskap for å mobilisere for tuberkulosebekjempelse. Dette er noen av initiativene:

- Stop TB partnerskapet

Ble etablert i 2000 for å mobilisere bredt i kampen mot TB og effektivisere innsatsen til å bekjempe en stadig økende epidemi.

- Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM)

Ble etablert av FN i 2002 for å mobilisere en tilleggsfinansiering til bekjempelse av de tre mest ødeleggende infeksjonssykdommene i verden; hiv, tuberkulose og malaria.

- Aeras

Et globalt non-profit initiativ som jobber for utviklingen av en ny og mer effektiv vaksine som kan beskytte mot alle former for TB og som dessuten er trygg å ta for mennesker med hiv. De har som mål å få en ny vaksine klar for distribusjon på markedet i 2016.

"TB claims 1.7 million lives each year, and eliminating it will be a global challenge - but it's a challenge we must take on" - Barack Obama

 

Fakta om tuberkulose

 • 1,77 millioner mennesker døde av TB i 2007. Det er 4500 dødsfall hver dag.
 • TB er en fullt helbredelig sykdom.
 • Vaksinering vil være den mest effektive metoden for bekjempelse av TB. BCG-vaksinen er ikke effektiv nok. Ny vaksine må utvikles.
 • Mer enn to milliarder mennesker er smittet med tuberkelbasillen, mikroben som forårsaker TB.
  Uten behandling vil personer med aktiv TB kunne smitte i gjennomsnitt 10-15 mennesker hvert år.
 • TB er en fattigdomssykdom som i
  hovedsak rammer unge mennesker i deres mest produktive år.
 • TB er den sykdommen som dreper flest kvinner (over 5 år) i den fattige verden.
 • Det var 9,27 millioner nye TB-tilfeller i 2007 og av disse var 1.37 millioner tilfeller blant mennesker som lever med hiv.
 • Hiv-positive har 30 ganger større risiko for å utvikle tuberkulose
 • TB er den hyppigste dødsårsaken blant hiv-positive.
 • Multiresistent tuberkulose (MDR-TB ) skyldes feilbehandling av vanlig tuberkulose eller smitte fra andre med MDR-TB.
 • Nærmere 50 millioner mennesker kan være smittet av MDR-TB.
 • MDR-TB er mye vanskeligere og dyrere å behandle enn vanlig tuberkulose.

Kilder: LHL, WHO, FHI.

Atlas-alliansen

Atlas-alliansen er en stiftelse av organisasjoner av funksjonshemmede i Norge som er involvert i internasjonalt bistandsarbeid. Vi bruker egne erfaringer og kompetanse både i kampen mot tuberkulose og for å bedre funksjonshemmedes levekår i fattige land.

Dette faktaarket er gratis. Henvend deg til Atlas-alliansen om du ønsker en papirutgave eller last ned en pdf-versjon på denne siden.

Faktaarket er utarbeidet med støtte fra Norad.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − nine =